LAV

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 1 20:05

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 5. 10. -

Pe­to­go­diš­nji Sa­roo iz­gu­bi se u vla­ku ko­ji ga odvo­zi na dru­gi kraj In­di­je, ti­su­ća­ma ki­lo­me­ta­ra da­le­ko od do­ma i obitelji. Sa­roo po­ku­ša­va pre­ži­vje­ti sam u Cal­cut­ti i na kon­cu ga po­sva­ja aus­tral­ski par. Dva­de­set­pet go­di­na pos­li­je, vo­đen iz­bli­je­dje­lim us­po­me­na­ma, be­skom­pro­mis­nom od­luč­noš­ću i re­vo­lu­ci­onar­nom apli­ka­ci­jom poz­na­tom kao Go­ogle Ear­th, kre­će u potragu za svo­jom iz­gub­lje­nom obitelji te se na kra­ju vra­ća ku­ći. Film je no­mi­ni­ran za šest Os­ca­ra na 89. do­dje­li na­gra­da Ame­rič­ke film­ske aka­de­mi­je uklju­ču­ju­ći onog za naj­bo­lji film, naj­bo­lju spo­red­nu mu­šku ulogu (Pa­tel), naj­bo­lju spo­red­nu žen­sku ulogu (Kid­man) i naj­bo­lju adap­ta­ci­ju. Osvo­jio je dvi­je na­gra­de BAFTA, za naj­bo­lju spo­red­nu mu­šku ulogu (Pa­tel) i naj­bo­lju adap­ta­ci­ju.

ŽANR: BIOGRAFSKA DRAMA, 2016., VB, AUSTRALIJA,

SAD RE­ŽI­JA: GARTH DA­VIS ULO­GE: DEV PA­TEL,

ROONEY MARA, DA­VID WENHAM, NICOLE KID­MAN

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.