NOĆ­NA POTJERA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 5. 10. -

Ma­fi­jaš i pla­će­ni ubo­ji­ca Jim­my Co­nlon (Li­am Ne­eson) ima jed­nu noć da od­lu­či ko­me će po­ka­za­ti oda­nost: svo­jem otu­đe­nom si­nu Mi­keu (Jo­el Kin­na­man), či­ji ži­vot je ugro­žen, ili svo­jem du­go­go­diš­njem naj­bo­ljem pri­ja­te­lju, še­fu ma­fi­je Shawnu Ma­gu­ireu (Ed Har­ris), ko­ji že­li da Mi­ke pla­ti za smrt nje­go­vo­ga si­na.

ŽANR: AKCIJA, 2015., SAD

RE­ŽI­JA: JAUME COLLET-SERRA ULO­GE: LI­AM NE­ESON ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 21:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.