GUNMAN

FILM RTL 2 20:00

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 5. 10. -

Jim Ter­ri­er biv­ši je pri­pad­nik spe­ci­ja­la­ca, a da­nas, u svo­jim ne­što poz­ni­jim go­di­na­ma pos­tao je pla­će­nik. Kao dio ti­ma ko­ji pla­ća jed­na kor­po­ra­ci­ja, Ter­ri­er je u Kon­gu i ra­di kao ope­ra­ti­vac na taj­nim pro­jek­ti­ma. U me­đu­vre­me­nu, Ter­ri­er se za­lju­bi u An­nie, dok­to­ri­cu u lo­kal­noj bolnici. Iako je zem­lja u ra­su­lu zbog gra­đan­skog ra­ta, mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je ne pris­ta­ju na eks­plo­ata­ci­ju ru­dar­ske in­dus­tri­je. Mi­nis­tar je spre­man pro­gla­si­ti ugo­vo­re ru­dar­skih kom­pa­ni­ja ne­va­že­ći­ma te za­po­če­ti no­ve pre­go­vo­re pa mul­ti­kor­po­ra­ci­je an­ga­ži­ra­ju Ter­ri­era i nje­gov tim da lik­vi­di­ra mi­nis­tra.

ŽANR: AKC. TRI­LER, 2015., SAD, VB RE­ŽI­JA: PI­ER­RE

★★★ ★★ MOREL ULO­GE: SE­AN PENN, IDRIS ELBA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.