ANĐELI I DEMONI

FILM HTV 3 22:14

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 5. 10. -

Wes­ley Doyle (P. Bo­ot­he) je is­kus­ni agent FBI-ja ko­ji već du­go tra­ga za zlo­glas­nim se­rij­skim ubo­ji­com poz­na­tim pod na­dim­kom “Bož­je ru­ke”. Sto­ga je sa­svim ra­zum­lji­vo da je pri­lič­no sum­nji­čav kad jed­ne ve­če­ri u svom ure­du u Dal­la­su za­tek­ne mla­di­ća ko­ji tvr­di da zna iden­ti­tet ubo­ji­ce. Fen­ton Me­iks (M. McCo­na­ug­hey) tvr­di da je za sva uboj­stva od­go­vo­ran nje­gov brat Adam, ko­ji je mu­čen griž­njom sa­vjes­ti ne­dav­no po­či­nio sa­mo­uboj­stvo.

ŽANR: HO­ROR, DRAMA, 2001., SAD RE­ŽI­JA: BILL

★★★ ★★ PAXTON ULO­GE: BILL PAXTON, M. MCCO­NA­UG­HEY ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.