FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SUBOTA, 5. 10. PROGRAM - -

HBO

06:00 Pi­sac i pas 07:20 Col­d­play: Uži­vo u Sao Pa­ulu 09:25 Mi­lje­ni­ca 11:25 Ži­vot bu­ba 13:00 Chi­ca­go 14:55 Bi­je­lac Rick 16:45 Co­mic Sans 18:30 Kralj la­vo­va 20:00 Sla­ga­li­ca 21:45 Mi­lje­ni­ca 23:45 Sa­ti 01:40 Div­lji­na 03:35 Če­ka­ju­ći smrt u De­nve­ru

HBO 2

06:00 Medvjed Yo­gi 07:25 Petar Ze­ci­mir 09:00 Iz­vr­nu­to obr­nu­to 10:35 Ni­či­ja bu­da­la 12:25 Ge­os­torm 14:15 Igrač broj 1 16:35 Ne­mo­gu­ća mi­si­ja: Ras­pad sis­te­ma 19:00 La­bi­rint: Lijek smr­ti 21:20 Obi­telj pra­ved­ni­ka 21:50 Nasljeđe II 22:50 God­zil­la 00:50 Ge­os­torm 02:40 Sum­nja CINESTAR TV

08:00 Pr­ste(n) k se­bi 09:35

I to se zove lju­bav 11:20 Sas­ta­nak nas­li­je­po 13:05 Bi­jes pod kon­tro­lom 15:05 Co­lo­ssal 17:10 Lar­ry Crowne 19:00 Red 21:00 Char­li­jev svi­jet 22:50 Su­ze bo­ga Sun­ca 01:00 Za­rob­lje­ni I, ep. 9

FOX CRI­ME

14:30 Otac Brown 15:30 In­s­pek­tor Mon­tal­ba­no 17:50 Umor­stva u Mid­so­me­ru 19:55 Svje­ža krv 21:05 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 22:00 Har­row 23:10 Ca­in 00:20 Ni­jan­se pla­ve 01:15 Odjel za is­tra­ge CINEMAX

10:35 Po­s­ljed­nji por­tret 12:10 Raz­go­vo­ri s T. G. Ma­sarykom 13:30 Ofi­cir i džen­tl­men 15:40 Bri­ljan­tin 17:35 Umjetna inteligenc­ija 20:00 Uhva­ti­te ma­lo­ga 21:00 CIA u Ber­li­nu III 21:55 Zo­olan­der 23:25 Kill Bill vol 1.

FOX LI­FE

11:10 Ri­ver­da­le 12:00 Mla­đa pu­no­ljet­ni­ca 13:55 Prob­dje­ve­ne no­ći 14:20 Uvod u ana­to­mi­ju 16:10 Bez ri­je­či 17:05 Ho­tel Grand 18:00 Prob­dje­ve­ne no­ći 18:30 Prob­dje­ve­ne no­ći 19:00 19. pos­ta­ja 20:00 Uvod u ana­to­mi­ju 22:00 Whit­ney 23:50 Ri­ver­da­le

PICKBOX TV

11:20 Cr­ne udo­vi­ce 12:05 Let he­ro­ja 14:23 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 15:50 Ne­raš­čiš­ćen ra­čun: Mis­te­rij Au­ro­re Te­agar­den 17:15 Krv­no srod­stvo 18:00 Bap­tis­te 20:00 Od­met­ni­ci iz Baytowna 21:35 Jack i Con­nie 23:00 Wis­ting

TV 1000

06:20 De­li­ka­te­sa 08:00 Ka­san­drin dvo­rac 09:50 Sve zbog jed­nog dje­ča­ka 11:30 No­vi dom 12:55 Na­po­kon Pol­ly 14:25 Blizanci 16:10 Stri­ko Buck 17:50 La­ž­lji­vac 19:15 Tko je ov­dje lud? 21:00 Za­bo­rav­lje­ni 22:30 Pre­vo­di­te­lji­ca 00:35 In­si­der 02:40 Ubo­ji­ca me­kog sr­ca 04:20 Ža­ba 05:40 Mo­ja prva da­ma

KI­NO TV

06:00 Sve je u lo­vi 08:00 Ja, Da­ni­el Bla­ke 10:00 Ča­rob­na šu­ma Huc­kybuc­ky 12:00 Las­ta­vi­ce i Ama­zon­ci 14:00 Ogor­če­nje 16:00 Glas­ni­je od bom­bi 18:00 Bi­jes­ne in­dij­ske bo­ži­ce 20:15 Jacqu­es Co­us­te­au - Odi­sej 22:20 Mor­ri­ssey: En­gle­ska pri­pa­da me­ni

FILM TV 1000 22:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.