NA KRA­JU DA­NA

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 20:45

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 6. 10. -

Do­ba je dru­gog svjet­skog ra­ta. Na ima­nju bri­tan­skog lor­da Dar­lin­g­to­na (J. Fox) ra­di bes­pri­je­kor­ni ba­tler Ja­mes Ste­vens (A. Hop­kins). Ste­vens je po­sve odan svo­joj duž­nos­ti i svom pos­lo­dav­cu, ni­kad ne po­ka­zu­je vlas­ti­te osje­ća­je, ne iz­ra­ža­va svo­je osob­no miš­lje­nje ni o če­mu ni­ti ima ikak­ve osob­ne po­tre­be. Ta­ko je sa­vr­šen u svom pos­lu da se či­ni ka­ko i ne­ma ljud­ske sla­bos­ti. Na ima­nju su čes­ti gos­ti ugled­ni­ci iz na­cis­tič­ke nje­mač­ke i nji­ho­vi en­gle­ski sim­pa­ti­ze­ri, no Ste­vens ni kad ga pi­ta­ju o to­me ne da­je svo­je miš­lje­nje. Nje­gov sta­ri otac (P. Vaughn), ko­ji je pre­va­lio se­dam­de­se­tu, bo­les­tan je i s mjes­ta pos­lu­ži­te­lja pre­mje­šten na mjes­to čis­ta­ča, ali Ste­vens ne po­ka­zu­je su­osje­ća­nje pre­ma star­cu ko­ji no­vi po­sao, na­kon de­set­lje­ća čas­nog slu­že­nja, sma­tra po­ni­že­njem. Je­di­na ko­ja u Ste­ven­su vi­di ljud­sko bi­će jest no­va do­ma­ći­ca, Miss Ken­ton (E. Thom­p­son), ko­ja svoj po­sao ra­di go­to­vo jed­na­ko bes­pri­je­kor­no kao i Ste­vens, no pri to­me ne za­bo­rav­lja da je ljud­sko bi­će s vlas­ti­tim osje­ća­ji­ma.

ŽANR: DRAMA, 1993., SAD RE­ŽI­JA: JA­MES IVORY ULO­GE: ANTHONY HOP­KINS, EMMA THOM­P­SON, JA­MES FOX, CHRISTOPHE­R REEVE, PE­TER VAUGHN

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.