TAXI BLUES

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 6. 10. -

Mar­ko (An­dri­ja Milošević) je pro­pa­li dra­ma­turg, ko­ji ra­di kao tak­sist. Pred njim je tre­bao bi­ti još je­dan obi­čan rad­ni dan, no u tak­si mu se ušu­lja Da­mir (To­dor Jo­va­no­vić), bje­gu­nac iz do­ma za nez­bri­nu­tu dje­cu ko­ji tra­ži svog oca. Neo­če­ki­va­no, noć­na vož­nja Mar­ka i Da­mi­ra pre­tvo­ri se u ka­otič­nu pus­to­lo­vi­nu kroz grad uz mno­go bi­zar­nih kli­je­na­ta.

ŽANR: KOM., 2019., SR­BI­JA RE­ŽI­JA: MI­ROS­LAV STAMATOV ULO­GE: AN­DRI­JA MILOŠEVIĆ ★★★ ★★

FILM RTL 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.