SKRIVENA LJEPOTA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 6. 10. -

Kad us­pješ­nog nju­jor­škog mar­ke­tin­škog struč­nja­ka (Will Smith) za­de­si ve­li­ka tra­ge­di­ja, on se u pot­pu­nos­ti pov­la­či iz svo­ga do­ta­daš­njeg ži­vo­ta, tra­že­ći od­go­vo­re na pi­ta­nja o smis­lu pos­to­ja­nja, pi­šu­ći pi­sma, Lju­ba­vi, Vre­me­nu i Smr­ti. Za to vri­je­me, nje­go­vi ko­le­ge smis­le plan ka­ko da se su­oči s tu­gom ko­ju osje­ća.

ŽANR: DRAMA, 2016., SAD RE­ŽI­JA: DA­VID FRANKEL ULO­GE: WILL SMITH ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 22:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.