ČO­VJEK SA ŽELJEZNIM SRCEM

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 7. 10. -

Dok Nje­mač­ka osva­ja Eu­ro­pu, dva se hra­bra pri­pad­ni­ka če­škog po­kre­ta ot­po­ra spre­ma­ju na sa­mo­ubi­lač­ku mi­si­ju - aten­tat na Re­in­har­da Hey­dric­ha, auto­ra užas­nog “ko­nač­nog rje­še­nja”... Film je snim­ljen pre­ma ro­ma­nu fran­cu­skog pis­ca La­uren­ta Bi­ne­ta “HHhH”. Okos­ni­ca rad­nje je ope­ra­ci­ja An­tro­po­id, kod­no ime za po­ku­šaj aten­ta­ta na na­cis­tič­kog vo­đu Re­in­har­da Hey­dric­ha u Pragu ti­je­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta.

ŽANR: RAT­NA DRAMA, 2017., SAD, FRA., VB, NJEM.

RE­ŽI­JA: CÉDRIC JIMENEZ ULO­GE: JASON CLARKE, ROSAMUND PIKE, JACK O’CONNELL, JACK REYNOR

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.