DRU­GO IME LJU­BA­VI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 8. 10. -

Pot­pu­no slu­đen, Sa­ša od­la­zi u Avi­ok­lub i planira još jed­nom po­le­tje­ti - čak i pod ci­je­nu ži­vo­ta. Lo­la je u očaj­nič­koj po­tra­zi za njim - ho­će li sti­ći na vri­je­me? Kar­lo ot­kri­va Iva­nu plan da Lu­ka postane di­rek­tor. Ivan je u šo­ku, ni­je svjes­tan da je to po­dva­la Karla i Ju­li­je Lu­ki. Na pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra, iako se na tren či­ni da ih je Lu­ka proz­reo, on ipak pot­pi­še. Kse­ni­ja ot­kri­va Ma­ri­ji da je kao mla­da vi­dje­la tuč­nja­vu Mi­re i nje­go­vog bra­ta...

SE­RI­JA NO­VA TV 20:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.