FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV UTORAK, 8. 10. PROGRAM - -

HBO

13:00 Ali­sa iza ogle­da­la 14:55 Ora­šar i če­ti­ri kra­ljev­s­tva 16:35 Hol­mes i Wat­son 18:10 Igra­či V 18:40 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom VI 19:10 Ot­kri­va­nje vje­šti­ca 20:00 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area III 21:00 Pre­ljub V 22:00 Skrivena lju­bav

HBO 2

09:10 Do­bro doš­li u Tro­uil­ly 10:35 X-Men: Prva ge­ne­ra­ci­ja 12:45 S one stra­ne 13:30 Mo­der­na obi­telj X 13:50 Pa­tro­la prok­le­tih 14:45 Umjet­nost pre­pu­šta­nja 16:10 Dje­voj­ke s ka­len­da­ra 18:00 Ka­ta­ri­na Ve­li­ka 19:00 Pu­to­va­nje ži­vo­ta 20:50 Hol­lywo­od­land 22:50 Ma­glo­vi­ti vrh 23:50 Bi­je­lo III CINESTAR TV

09:00 Lu­da kuća 10:50 Kuća ve­li­kog ma­đi­oni­ča­ra 12:25 Pro­ro­čans­tva 14:40 Chef 16:15 Iz sveg gla­sa 18:10 Ins­tru­men­ta­rij smrt­ni­ka: Grad od kos­ti­ju 20:30 Do­go­di­lo se na Man­hat­ta­nu 22:25 Smrz­nu­ti 23:15 Tek­sa­ška po­lja smr­ti

FOX CRI­ME

14:00 Navy CIS 15:00 Navy CIS 16:00 Sherlock i Wat­son 16:55 Ca­in 18:10 Bez tra­ga 19:05 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Har­row 23:05 Zlo­či­nač­ki umo­vi 00:00 Ca­in CINEMAX

09:20 Gos­po­đa McCut­c­he­on 09:40 Za­gros 11:25 Gips 12:55 Ted: Zbog lju­ba­vi 14:55 Smi­jeh ili smrt 16:40 Po­paj 18:20 Grip­sholm 20:00 Zvi­jer 21:45 Uhva­ti­te ma­lo­ga 22:45 CIA u Ber­li­nu III 23:35 Ne­ma zem­lje za star­ce

FOX LI­FE

13:50 No­va cu­ra 14:45 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 15:15 Ku­ći­ca iz sno­va 16:10 New Am­s­ter­dam 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Sa­mo­hra­ni ro­di­te­lji 20:00 Cu­re bez lo­ve 21:00 Mi­li­jun ma­lih stva­ri 22:00 Odvaž­ne 22:55 New Am­s­ter­dam 23:50 Uvod u ana­to­mi­ju

PICKBOX TV

14:40 Si­va zo­na 15:25 Na duž­nos­ti 16:25 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:10 Mary ubija ljude 17:55 Raj za da­me 18:35 Cr­ne udo­vi­ce 19:15 Na duž­nos­ti 20:15 Raj za da­me 20:55 Bap­tis­te 21:50 Val­ki­ra 22:40 Skan­dal

TV 1000

07:15 Bil­ly El­li­ot 09:05 Krat­ki spoj 2 10:55 Tata u ak­ci­ji 12:25 Ra­zve­di me, za­ve­di me 14:00 Dnev­nik Brid­get Jo­nes 15:35 Ka­san­drin dvo­rac 17:25 Ne­vid­lji­vi ži­vot ses­ta­ra Bron­të 19:30 Na­po­kon Pol­ly 21:00 Milk 23:05 Co­un­try u sr­cu 00:55 Osmi­jeh Mo­na Li­se 02:55 Za­go­net­no uboj­stvo na Man­hat­ta­nu

KI­NO TV

06:00 Os­tav­lje­ni da umru 08:00 Tre­nut­na smrt 10:00 Povratak ku­ći 12:00 Vin­ska ces­ta 14:00 Anar­his­ti 16:00 Opas­na igra 18:00 Slat­ki sno­vi 20:15 Ja sam Ne­ro 22:15 Ne­ma pre­da­je 00:00 Dru­ga stra­na na­de 01:45 Slat­ki sno­vi 04:00 Ja sam Ne­ro

SE­RI­JA HBO 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.