ZA­TVO­RE­NI KRUG

PRE­PO­RU­KA DA­NA HTV 2 21:40

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 9. 10. -

Jed­nog ju­tra užur­ba­nu lon­don­sku tr­ž­ni­cu po­go­di eks­plo­zi­ja. U po­tje­ri ko­ja sli­je­di, sa­mo je­dan član osum­nji­če­ne te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je pre­ži­vi. Far­ro­ukh Er­do­gan ulovljen je i uhi­ćen. Po­či­nju pri­pre­me za su­đe­nje sto­lje­ća no vla­da na­mje­ra­va ko­ris­ti­ti po­vjer­lji­ve do­ka­ze ka­ko bi su­di­li Er­do­ga­nu, do­ku­men­te ko­ji su to­li­ko tajni da im čak ni nje­go­vi od­vjet­ni­ci ne­će mo­ći pris­tu­pi­ti. Zbog to­ga će ime­no­va­ti po­seb­nu od­vjet­ni­cu ko­ja će mo­ći vi­dje­ti te do­ka­ze, ali ko­ja za vri­je­me su­đe­nja ne­će mo­ći ko­mu­ni­ci­ra­ti ni sa kim osim Er­do­ga­no­vim od­vjet­ni­kom.

ŽANR: KRIMINALIS­TIČKI TRI­LER, 2013., SAD, VB

RE­ŽI­JA: JOHN CROWLEY ULO­GE: ERIC BA­NA, REBECCA HALL, JIM BROADBENT

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.