KA­KO ZNAŠ DA JE LJU­BAV?

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 9. 10. -

Pro­fe­si­onal­na spor­ta­ši­ca Li­sa iz­ba­če­na je iz re­pre­zen­ta­ci­je, a ugla­đe­ni biz­ni­smen Ge­or­ge do­bio je ot­kaz u oče­voj tvrt­ci. Na­kon što su iz­gu­bi­li sve u če­mu su se do­bro sna­la­zi­li u ži­vo­tu, njih dvo­je po­ku­ša­va­ju pronaći lju­bav. Me­đu­tim, Li­sin po­ten­ci­jal­ni no­vi deč­ko Mat­ty po­vr­š­ni je ižen­ska­roš, a Ge­or­ge­ova dje­voj­ka upra­vo ga je os­ta­vi­la.

ŽANR: ROM. KOM., 2010., SAD RE­ŽI­JA: JA­MES L. BROOKS ULO­GE: REESE WITHERSPOO­N ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 23:20

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.