MEN­TA­LIST

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 9. 10. -

Na­kon što je li­ječ­nik pro­na­đen mr­tav na te­re­nu za golf, CBI ubo­ji­cu tra­ži me­đu osob­ljem i pa­ci­jen­ti­ma bol­ni­ce. Is­to­dob­no LaRoc­he pos­ta­je no­vi rav­na­telj CBI-a i nje­gov je pr­vi čin ime­no­va­nje Choa no­vim vo­đom ti­ma. Pa­trick Ja­ne i CBI-ev tim mo­ra­ju na­ći ubo­ji­cu čo­vje­ka ko­ji je vje­ro­vao da su ga ote­li iz­van­ze­malj­ci, iako je nje­go­vo tru­plo ukra­de­no iz mr­tvo­zor­ni­ko­va vo­zi­la. Is­to­dob­no Van Pelt uzi­ma pre­dah od slu­ča­ja...

SE­RI­JA DO­MA TV 20:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.