DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SRIJEDA, 9. 10. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

09:45 Gor­don Ram­say: Ne­is­tra­že­ne ku­hi­nje 10:40 Znanost glu­pog 11:00 Nat­pri­rod­na pri­ro­da II 12:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 14:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 15:00 Rat­ni he­ro­ji na ne­bu 17:00 Osi­gu­ra­nje u zrač­noj lu­ci: Pe­ru 19:00 Svih 360° 21:00 Ex­plo­rer: Pu­to­va­nje na Eu­ro­pu 22:05 Znanost glu­pog 23:00 Zvjez­da­ni raz­go­vo­ri

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

16:15 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 3 18:00 Dvo­rac pre­rir­j­skih pa­sa 18:55 Ra­to­vi mor­skih pa­sa 19:45 Ek­s­trem­ni mla­dun­ci 20:40 Dvo­rac pre­rir­j­skih pa­sa 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 3 DOKU TV

13:00 Hu­nan, in­s­pi­ra­ci­ja za Ava­tar 14:00 Ne­vid­lji­va pri­ro­da 15:00 Dok­to­ri u ek­s­trem­nim si­tu­aci­ja­ma 16:00 Bi­jeg na se­lo 17:00 Taj­ne umjet­ni­ka 18:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na 19:00 Upoz­naj­te mog div­ljeg lju­bim­ca 20:00 Ame­rič­ka kul­tu­ra al­ko­ho­la 21:00 Ja sam Chris Far­ley

SE­RI­JA RTL KOC­KI­CA 21:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.