KVA­LI­FI­KA­CI­JE EP: HR­VAT­SKA - MA­ĐAR­SKA

PRE­PO­RU­KA DA­NA NO­VA TV 20:15

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM ČETVRTAK 10. 10. -

Hr­vat­ska no­go­met­na reprezenta­cija 10.10. igra pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je Ma­đar­ske na Po­lju­du od 20:45. Bit će to zah­tjev­na za­da­ća za Da­li­će­ve iz­a­bra­ni­ke jer su nas Ma­đa­ri već po­bi­je­di­li (2-1) ove go­di­ne na Gro­upa­ma Are­ni u Bu­dim­pe­šti. Bit će to zna­ča­jan su­sret za “va­tre­ne” i zbog po­vrat­ka u Split na­kon osam go­di­na u jed­noj na­tje­ca­telj­skoj utak­mi­ci s pu­bli­kom. Zad­nji je put reprezenta­cija igra­la na Po­lju­du 2015. pro­tiv Ita­li­je, ali ta­da ni­je bi­lo pu­bli­ke zbog kaz­ne. Iza­bra­ni­ci Zlat­ka Da­li­ća mo­ra­ju po­vra­ti­ti sa­mo­po­uz­da­nje na­kon “mr­ša­vog” re­mi­ja u gos­ti­ma kod Azer­baj­dža­na (1-1). “Va­tre­ni” će bi­ti li­še­ni po­mo­ći An­dre­ja Kra­ma­ri­ća ko­ji se tek vra­ća tre­nin­zi­ma na­kon oz­li­je­de ko­lje­na, Ivan Ra­ki­tić vra­tio se u re­pre­zen­ta­ci­ju, ali mi­nu­ta­žu u Barceloni do­bi­va na ka­palj­ku, a De­jan Lo­vren ove se­zo­ne još ni­je nas­tu­pio za Li­ver­po­ol u oz­bilj­ni­joj utak­mi­ci. Ipak, ve­se­li sjaj­na for­ma Ni­ko­le Vla­ši­ća u dre­su CSKA, a je­dan od glav­nih ko­ta­či­ća In­te­ra pod vod­stvom An­to­ni­ja Con­tea u In­te­ru pos­tao je Mar­ce­lo Bro­zo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.