KRHOTINE

FILM HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM ČETVRTAK 10. 10. -

Drama o do­ga­đa­ji­ma ko­ji su se zbi­li u raz­li­či­tim vre­me­ni­ma no­vi­je hr­vat­ske po­vi­jes­ti, od 1941. do 1989. Rat je i jed­ne no­ći ne­ka voj­ska upa­da u ku­ću i si­lom odvo­di To­mu Li­va­ju. Pos­li­je ra­ta ne­ma ga ni u jed­noj evi­den­ci­ji. Ne vo­di se ni kao ne­pri­ja­telj ni­ti kao par­ti­zan. Do­ga­đaj je ne­ja­san, ti­me i po­go­dan za špe­ku­la­ci­ju lo­kal­nih vlas­ti. Nes­ta­li se eti­ke­ti­ra “us­ta­šom”, a taj se bi­ljeg pre­no­si na nje­go­vog si­na Lo­vru ko­ji pro­živ­lja­va svo­je­vr­stan križ­ni put: ne do­bi­va sti­pen­di­ju, pu­tov­ni­cu, po­sao.

ŽANR: DRAMA, 1991, HR­VAT­SKA RE­ŽI­JA: ZRINKO OGRESTA ULO­GE:

★★★★ ★ FI­LIP ŠOVAGOVIĆ, ALMA PRICA, SLAVKO JURAGA, IVO GREGUREVIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.