FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ČETVRTAK, 10. 10. PROGRAM - -

HBO

07:45 Eg­zo­dus: Bo­go­vi i kra­lje­vi 10:15 Co­mic Sans 12:00 Put ku­ći jed­nog psa 13:35 Al­fa 15:15 Fa­hren­he­it 451 17:00 Hun­ter Kil­ler 19:05 Ka­ta­ri­na Ve­li­ka, ep. 1 20:00 Ar­ma­ged­don 22:30 Vo­lim te, sad umri: Com­monwe­al­th pro­tiv Mic­hel­le Car­ter, ep. 2

HBO 2

10:55 Ču­do­vi­šta iz or­ma­ra 12:25 S one stra­ne II 13:05 Mo­der­na obi­telj X 13:30 Ga­leb 15:10 Kro­ni­ke iz Nar­ni­je: Plo­vid­ba bro­da Zo­ro­ga­za 17:00 Vje­ruj mi 18:00 Obi­telj pra­ved­ni­ka 18:30 Igra­či V 19:00 Ram­pa­ge: To­tal­ni ka­os 20:45 Mi­lje­ni­ca 22:45 Pos­ta­ja Tem­ple 23:35 Pra­ved­nik 2 CINESTAR TV

11:05 Prav­da za sve: Na­sil­ne mje­re 12:50 Za lju­bav ne­ma li­je­ka 14:50 Pus­to­lo­vi­ne Ade­le Blanc-Sec 16:50 Man­sfi­eld park 18:50 Sr­co­lo­mac 20:45 Bling Ring 22:25 Smrz­nu­ti 23:15 Ot­ku­caj ko­jeg je mo­je sr­ce pre­sko­či­lo

FOX CRI­ME

14:00 Navy CIS 15:00 Navy CIS 16:00 Sherlock i Wat­son 16:55 Che­rif 18:10 Bez tra­ga 19:05 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 23:55 Che­rif 01:10 Eki­pa za oče­vid CINEMAX

06:00 Hra­bri New Jer­sey 07:35 Ma­li glas 09:15 Thel­ma 11:10 Ča­ro­li­ja 12:35 Pa­ri­ška ško­la 14:55 Okus ra­me­na 16:25 Ma­li glas 18:05 Ne­pos­luš­nost 20:00 Kuća sre­će 21:30 Na­crt 23:25 Na­si­lje: Zad­nje po­glav­lje

FOX LI­FE

14:45 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 15:15 Ku­ći­ca iz sno­va 16:10 New Am­s­ter­dam 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Tro­fej­na že­na 20:00 Cu­re bez lo­ve 21:00 Mi­li­jun ma­lih stva­ri 22:00 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 22:55 New Am­s­ter­dam 23:50 Uvod u ana­to­mi­ju

PICKBOX TV

13:35 Cr­ve­na kra­lji­ca 14:30 Si­va zo­na 15:15 Na duž­nos­ti 16:15 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:00 Mary ubija ljude 17:45 Raj za da­me 18:25 Ri­vi­je­ra 19:10 Na duž­nos­ti 20:15 Raj za da­me 20:55 Stran­ci 21:45 Val­ki­ra 22:35 Skan­dal

TV 1000

07:05 Kra­mer pro­tiv Kra­me­ra 08:50 Sa­ti 10:40 Be­an... Film vr­hun­ske ka­tas­tro­fe 12:10 Ne­bo u lis­to­pa­du 13:55 Bil­ly El­li­ot 15:45 Mo­ja prva da­ma 17:05 Dan­te­ov vrh 18:50 Go­ri­le u ma­gli 21:00 Ne­mi­lo­sr­dan lov 22:35 Po­noć­na utr­ka 00:35 Otis­ci pr­sti­ju 02:05 Pri­je­te­će po­na­ša­nje 03:25 Do­go­vor 04:55 Mo­ja svi­nja i ja

KI­NO TV

06:00 Si­ro­vo 08:00 Mar­jo­rie Pri­me 10:00 Gra­đa­nin 12:00 Tr­či dje­ča­če tr­či 14:00 Tru­man 16:00 Sli­ka ko­ja os­ta­je 18:00 Pos­li­je olu­je 20:15 Iz­gub­lje­na u Pa­ri­zu 22:00 Lo­še druš­tvo 00:05 Mo­gu li te ubi­ti? 02:00 Pos­li­je olu­je 04:05 Iz­gub­lje­na u Pa­ri­zu

SE­RI­JA FOX CRI­ME 22:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.