DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ČETVRTAK, 10. 10. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

11:00 Nat­pri­rod­na pri­ro­da II 12:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 14:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 15:00 Rat­ni he­ro­ji na ne­bu 17:00 Osi­gu­ra­nje u zrač­noj lu­ci: Pe­ru 18:00 Epi­de­mi­ja:Na­kon Zo­ne usi­ja­nja 19:00 No­tre Da­me:Utr­ka s buk­ti­njom 20:00 Me­gas­truk­tu­re: Be­lu­gaXL 21:00 Su­per­struk­tu­re: In­že­njer­ska ču­da 22:00 Hi­tle­ro­va mla­dež: Na­cis­ti­ča dje­ca voj­ni­ci 23:00 Hi­tle­ro­vo po­s­ljed­nje upo­ri­šte

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 3 18:00 Di­vov­ski ši­šmi­ši me­so­žde­ri 18:55 Te­ror mor­skog psa ti­gra 19:45 Div­lji oto­ci 20:40 Di­vov­ski ši­šmi­ši me­so­žde­ri 21:40 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 3 DOKU TV

12:00 Što mi je ga­ta­ra rek­la 13:00 Dvor­ci Lo­ire iz zra­ka 14:00 Avi­oni ko­ji su pro­mi­je­ni­li svi­jet 15:00 Dok­to­ri u ek­s­trem­nim si­tu­aci­ja­ma 16:00 Bi­jeg u Eu­ro­pu 17:00 Taj­ne umjet­ni­ka 18:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na 19:00 Le­de­na zam­ka 20:00 Na­ac­h­tung: Za­bo­rav­lje­ni grad Maya 21:00 Is­ti­na o Glen­nu Go­ul­du

SE­RI­JA NO­VA TV 18:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.