FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PETAK, 11. 10. PROGRAM - -

HBO

08:45 Ar­ma­ged­don 11:15 Iz­ba­vi­te­lji 13:10 Mrač­ni umo­vi 14:55 Ma­le laži 15:45 Ma­le laži 16:40 Fil­mo­vi i zvi­jez­de XI 17:10 Dje­čak ko­ji će pos­ta­ti kralj 19:10 Doš­lja­ci iz proš­los­ti 20:00 Ka­ta­ri­na Ve­li­ka 21:00 Bi­je­lo III 21:50 An­na­bel­le 23:30 Na­pu­šta­ju­ći Ne­ver­land

HBO 2

10:10 Ram­pa­ge: To­tal­ni ka­os 12:00 S one stra­ne II 12:40 Mo­der­na obi­telj X 13:10 Pri­ča o du­pi­nu 15:05 Lju­di u cr­nom 3 16:50 Su­tro­zem­lja: No­vi svi­jet 19:00 Ralph ru­ši In­ter­net 20:50 Do­bro doš­li u Tro­uil­ly 22:15 Vo­lim te, sad umri: Com­monwe­al­th pro­tiv Mic­hel­le Car­ter 23:35 Glass CINESTAR TV

09:00 Man­sfi­eld park 11:10 Do­kaz 13:00 Sr­co­lo­mac 14:55 Sve o mo­joj maj­ci 16:45 Uko­rak sa Ste­ino­vi­ma 18:25 Bok­sač 20:30 Utr­ka ži­vo­ta 22:40 Smrz­nu­ti 23:30 U zem­lji kr­vi i meda 01:45 Pro­rok, 2009, krim., Fran­cu­ska, Ita­li­ja

FOX CRI­ME

14:00 Navy CIS 16:00 Sherlock i Wat­son 16:55 Che­rif 18:10 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Umor­stva u Mid­so­me­ru 00:00 Che­rif 01:15 Eki­pa za oče­vid 02:05 Bez tra­ga 03:40 Bull CINEMAX

06:00 Okus ra­me­na 07:30 Mu­že­vi i že­ne 09:20 Ne­pos­luš­nost 11:10 Kuća sre­će 12:40 Bun­tov­nik u ži­tu 14:30 Pot­kra­lje­va kuća 16:20 Mu­že­vi i že­ne 18:05 Dim 20:00 Pak­le­ni šund 22:35 Zvi­jer 00:25 Po­s­ljed­nji po­sao

FOX LI­FE

12:55 Mi­li­jun ma­lih stva­ri 13:50 No­va cu­ra 14:45 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 15:15 Ku­ći­ca iz sno­va 16:10 New Am­s­ter­dam 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Tro­fej­na že­na 20:00 Cu­re bez lo­ve 21:00 Sa­jam ta­šti­ne 23:50 Uvod u ana­to­mi­ju

PICKBOX TV

14:30 Si­va zo­na 15:15 Na duž­nos­ti 16:15 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:00 Mary ubija ljude 17:45 Raj za da­me 18:25 Ri­vi­je­ra 19:10 Na duž­nos­ti 20:15 Raj za da­me 21:00 Stran­ci 21:50 Proš­le no­ći 23:15 Skan­dal

TV 1000

06:30 Na kra­ju da­na 08:40 Kralj škor­pi­ona 3: Bitka za is­kup­lje­nje 10:20 Bra­ća 11:55 Ja ću bu­dan sa­nja­ti 13:50 Na­jam­ni­na 16:00 Sa­ti 17:50 Ra­zve­di me, za­ve­di me 19:30 Be­an... Film vr­hun­ske ka­tas­tro­fe 21:00 Lu­da bra­ća 22:35 Milk 00:40 Mrak ko­ma­di 02:25 Li­ce s ožilj­kom 05:20 Bowfin­ger - Kralj Hol­lywo­oda

KI­NO TV

06:00 Mo­gu li te ubi­ti? 08:00 Lo­še druš­tvo 10:00 Dok smo sa­nja­li 12:00 Po­gla­var 14:00 Ko­mu­na 16:00 Kći vje­šti­ce 17:50 Sr­ca s ožilj­kom 20:15 Pak­le­na noć 22:00 Thel­ma 00:00 Špi­jun­ske igre 01:50 Sr­ca s ožilj­kom 04:15 Pak­le­na noć

FILM TV 1000 19:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.