DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PETAK, 11. 10. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

12:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 14:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 15:00 1917.: Go­di­na dvi­ju revolucija 16:00 Ame­rič­ki Veliki rat 1917 - 1918 17:00 Osi­gu­ra­nje u zrač­noj lu­ci: Pe­ru 19:00 Isu­ši­va­nje oce­ana: Uron u dubine 21:00 Su­pe­ra­uto sa sme­tli­šta 22:00 Su­per­struk­tu­re: In­že­njer­ska ču­da 23:00 Ne­vje­ro­jat­ni stro­je­vi iz­nu­tra

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

16:15 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 3 18:00 Afrič­ki lov­ci 18:55 Afrič­ki lov­ci 19:45 Taj­ne zo­olo­škog vr­ta 20:40 Afrič­ki lov­ci 21:40 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 3 00:15 Afrič­ki lov­ci DOKU TV

12:00 Vr­hun­ski di­zajn: Kuća go­di­ne 13:00 Svi­jet mi­ri­sa 14:00 Na­kon Eli­za­be­te

II: Mo­nar­hi­ja u opas­nos­ti 15:00 Ži­vot u na­ma 16:00 Sport­ski de­tek­ti­vi 17:00 Ra­zot­kri­va­nje Bi­je­le ku­će 18:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na 19:00 Le­de­na zam­ka 20:00 Cen­zu­ri­ra­ni gla­so­vi 21:30 Ba­la­la­ika show

SE­RI­JA HTV 2 21:45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.