Do­ka­zi uboj­stva tr­gov­ca an­tik­vi­te­ti­ma upu­ću­ju na čo­vje­ka u ti­mu

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Čo­vjek op­tu­žen za uboj­stvo pri­je­ti Pa­tric­ku Ja­neu i dru­gi­ma pi­što­ljem nas­to­je­ći do­ka­za­ti svo­ju ne­vi­nost. Ja­ne se mora br­zo sna­ći ka­ko bi spa­sio se­be i os­ta­le ta­oce. UTO­RAK Ka­da je mo­der­ni tra­gač za zla­tom pro­na­đen u bli­zi­ni lokacije is­ka­pa­nja, a Li­sbon je ra­nje­na u ra­noj fa­zi is­tra­ge, agent Hig­h­tower pr­vi se put pri­dru­žu­je Pa­tric­ku Ja­neu na te­re­nu.

SRIJEDA Na­kon što je li­ječ­nik pro­na­đen mr­tav na te­re­nu za golf, CBI ubo­ji­cu tra­ži me­đu osob­ljem i pa­ci­jen­ti­ma bol­ni­ce. Is­to­dob­no LaRoc­he pos­ta­je no­vi rav­na­telj CBI-a i nje­gov je pr­vi čin ime­no­va­nje Choa no­vim vo­đom ti­ma. ČE­T­VR­TAK Pa­trick Ja­ne že­li do­ka­za­ti da je pre­li­je­pa, ali ma­ni­pu­la­tiv­na ugo­va­ra­te­lji­ca pa­ro­va ubi­la svo­ga mu­ža na­kon što je nje­go­vo tru­plo pro­na­đe­no ka­ko plu­ta u ma­ri­ni. Mo­re­na Bar­ra­rin gos­tu­je kao Eri­ca Flynn, ugo­va­ra­te­lji­ca pa­ro­va.

PETAK Za­tvor­ski ču­var na­s­mrt je iz­bo­den pred dra­gu­ljar­ni­com, a Pa­trick Ja­ne sum­nja da je ubo­ji­ca je­dan od za­tvo­re­ni­ka. Is­to­dob­no Rig­sby u ve­zi s uboj­stvom is­pi­tu­je svog oca

Ste­vea.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.