RO­DI­TE­LJI SU JE SILILI U GLUMU, A SU­SJE­DI IM PO­ZVA­LI PO­LI­CI­JU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Isa­bel­lu Da­mlu Güvenilir (10) upoz­na­li smo u se­ri­ji “Sud­bi­na”. Na­kon što je odi­gra­la lik dje­voj­či­ce Elif, nje­zi­ni ro­di­te­lji tje­ra­li su je da nas­ta­vi s glu­mom. Dje­voj­či­ca je bi­la ja­ko is­crp­lje­na i rek­la im da ne že­li. Su­sje­di su iz njezine ku­će ču­li sva­đe i plač. No­ću je dje­voj­či­ca vri­šta­la pa su po­zva­li i po­li­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.