SU­PRU­GA JE HTJE­LA RA­ZVOD, A SAD SE OPET VO­LE KAO NA PO­ČET­KU BRA­KA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Sa­li­ha Ba­dem­ci­ja (35) lik

Fi­kre­ta i sni­ma­nje “Is­tan­bul­ske ne­vjes­te” uma­lo je sta­ja­lo bra­ka. Su­pru­ga Imer Öz­gün (32) pri­je­ti­la mu je ra­zvo­dom jer je da­nju sni­mao, a ve­če­ri pro­vo­dio s pri­ja­te­lji­ma. Glu­mac ju je je­dva od­go­vo­rio od ra­zvo­da. Odveo ju je na lje­to­va­nje u Če­šme. Fo­to­re­por­te­ri su ih ta­mo sli­ka­li ka­ko se lju­be u mo­ru. Salih je obli­je­tao oko nje i na­po­kon joj dao paž­nju ko­ja joj je ne­dos­ta­ja­la.

“Shva­ti­li smo da se vo­li­mo i da je ide­ja o ra­zvo­du glu­pa pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.