Re­ida neo­če­ki­va­no po­sje­te maj­ka i jed­na oso­ba iz proš­los­ti

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Tri že­ne u New Yor­ku mu­če­ne su do smr­ti, a za­tim su im kos­ti zdrob­lje­ne. BAU tim su­ra­đu­je s maj­kom ko­ja tvr­di da je nje­zin sin po­či­ni­telj ovih užas­nih zlo­či­na. U me­đu­vre­me­nu, Re­id do­no­si te­šku od­lu­ku ka­da pri­je­te nje­go­vom za­tvor­skom ko­le­gi.

UTO­RAK U Bur­lin­g­to­nu se do­go­de dva pot­pu­no dru­ga­či­ja ubi­tač­na po­ho­da pa BAU tim mora odre­di­ti ra­di li se o dvo­ji­ci ubo­ji­ca ko­ji ra­de u dos­lu­hu ili jed­nom ko­ji sto­ji iza oba na­pa­da. Al­vez da­je Shawu ul­ti­ma­tum na­kon što je Re­id na­pad­nut.

SRIJEDA BAU tim se vra­ća u New York ka­ko bi iden­ti­fi­ci­rao zlo­čin­ca s ne­uta­ži­vom že­ljom za ubi­ja­njem na­kon što 16-godišnja dje­voj­ka nes­ta­na na Man­hat­ta­nu, a is­tra­ga po­ve­zu­je dva sta­ra slu­ča­ja. Re­id uči­ni hra­bar ko­rak, ko­ji ga ugro­zi.

PETAK Ka­da je je­dan od Wal­ke­ro­vih biv­ših ko­le­ga hos­pi­ta­li­zi­ran na­kon što mu je ubriz­gan ra­di­oak­tiv­ni otrov, BAU mis­li da je slučaj po­ve­zan sa smr­ću ne­ko­li­ko vla­di­nih za­pos­le­ni­ka. U me­đu­vre­me­nu, Re­ida­ne­oče­ki­va­no po­sje­te maj­ka i još jed­na oso­ba iz proš­los­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.