25.000 €

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TURSKE ZVIJEZDE -

gle­da­te­lji­ma poz­na­ta iz pro­je­ka­ta “Lju­bav i kaz­na” i “Tu­đi ži­vot”. Jed­na je od ri­jet­kih glu­mi­ca koje gle­da­mo u se­ri­ja­ma a za­vr­ši­la je glumu na dr­žav­nom kon­zer­va­to­ri­ju sve­uči­li­šta Ana­do­lu u Eskişe­hi­ru. Jed­na­ko us­pješ­na je u ka­za­li­štu, na fil­mu i u se­ri­ja­ma.

naj­pla­će­ni­jim i naj­pri­vi­le­gi­ra­ni­jim tur­skim glu­mi­ca­ma. Ho­no­rar od 20.000 eura po epi­zo­di do­bi­va una­pri­jed jer gle­da­nost se­ri­ja u ko­ji­ma se po­jav­lju­je oprav­da­va po­vje­re­nje pro­du­cen­ta. Ho­no­rar mo­že bi­ra­ti i Ha­zal Kaya (28), poz­na­ti­ja kao Fe­ri­ha iz se­ri­je “Dje­voj­ka ime­na Fe­ri­ha”. Go­di­na­ma ni­že us­pje­he u svi­je­tu glu­me, što je Ha­zal sta­ja­lo zdrav­lja. Pri kra­ju sni­ma­nja “Fe­ri­he” di­jag­nos­ti­ci­ra­li su joj di­ja­be­tes, zbog če­ga je ima­la pro­ble­ma s pro­ba­vom, na­glo se deb­lja­la, te je u ko­nač­ni­ci shva­ti­la da mora uves­ti ne­ke pro­mje­ne u ži­vo­tu. Za­to je pro­ri­je­di­la sni­ma­nja i bi­ra ulo­ge koje je ne­će umo­ri­ti, ali ni na jed­no sni­ma­nje ne do­la­zi is­pod 20.000 eura po epi­zo­di.

po epi­zo­di do­bi­je i Ber­güzar Ko­rel (37) ko­ja se pros­la­vi­la li­kom Še­he­re­za­de u se­ri­ji “1001 noć”. Tu su i Tu­ba Büyüküs­tün (37) te Meryem Uzer­li (36), ko­ju je kao Hu­rem iz “Su­lej­ma­na ve­li­čans­tve­nog” za­vo­lio ci­je­li svi­jet. No ho­no­rar od 12.000 eura po epi­zo­di bio joj je pre­ma­li i za­hva­li­la se pro­du­cen­ti­ma. Za os­ta­nak u se­ri­ji tra­ži­la je dvos­tru­ko vi­še. I ni­je do­bi­la.

Nur­gül je me­đu

Ne­ma­lih 12.000 eura

To­li­ko ga je po epi­zo­di pla­tio Net­flix, no u Tur­skoj za­ra­di 20.000 po epi­zo­di

Svo­je is­kus­tvo jed­na­ko do­bro na­pla­ću­je na fil­mu i u se­ri­ja­ma Pros­la­vio se ulo­gom Ba­li-be­ga i sad je za no­vi pro­jekt ‘Osman’ do­bio ugo­vor iz sno­va

Pros­la­vi­la se u se­ri­ji ‘Pi­taj­te lju­bav’, na ra­ču­nu ima 1,2 mi­li­ju­na eura i lu­de svo­te za bu­du­će epi­zo­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.