MLA­ĐE IM JE SLAĐ

Go­di­ne ni­su mje­ri­lo lju­ba­vi.

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV INTERVJU - Pi­še: LUCIJA PTIČAR

Ni­sam ima­la dje­cu, nor­ma­lan obi­telj­ski ži­vot. Ja sam no­mad, sva­kog tjed­na sam na ne­kom dru­gom me­ri­di­ja­nu. Tko bi to iz­dr­žao? Pos­to­ji je­dan čo­vjek, vi­đa­mo se u ho­te­li­ma, rek­la je Ma­ri­na Abra­mo­vić (73).

Svjet­ska per­for­mer­ka i kon­cep­tu­al­na umjet­ni­ca u sed­mom de­set­lje­ću pronašla je lju­bav. Ne­ko­li­ko go­di­na lju­bu­je s ame­rič­kim biz­ni­sme­nom Tod­dom Ec­ker­tom (52) no tek je sad pro­go­vo­ri­la o nji­ho­vom in­tim­nom od­no­su. Iako je me­đu nji­ma 21 go­di­na raz­li­ke, pa­ru to ne pred­stav­lja pro­blem. Tu či­nje­ni­cu po­t­vr­đu­ju i Se­ve­ri­na (47) i Igor Ko­jić (32). Dok je on sla­vio dru­gi ro­đen­dan nje­go­va Se­ve pje­va­la je “Lam­ba­du” na Za­greb­fes­tu. Se­ve je tad ža­ri­la es­tra­dom, a Igor je tek učio ho­da­ti, no či­ni se da nji­ma 15 go­di­na raz­li­ke ni­ma­lo ne pred­stav­lja pro­blem jer su ne­dav­no pros­la­vi­li če­t­vr­tu go­diš­nji­cu bra­ka. Glu­mač­ki par Je­le­na Per­čin (38) i Mom­či­lo Ota­še­vić (29) vjen­ča­li su se proš­le go­di­ne u svib­nju, a kći Ma­šu do­bi­li tri mje­se­ca na­kon. Par se za­lju­bio na sni­ma­nju dru­ge se­zo­ne do­ma­će se­ri­je “Kud puk­lo da puk­lo”. Glu­mi­ca se iz­ne­na­di­la ka­da je Mom­či­lo od­go­vo­rio da je de­vet go­di­na mla­đi od nje. - Stvar­no smo bi­li do­bri prijatelji. Ja­ko smo pu­no raz­go­va­ra­li. Uhva­tio me na pre­pad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.