25

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV GODINE SU BROJ -

Iva­na i El­vir za­jed­no su go­to­vo 13 go­di­na. Svo­jeg ne­vjen­ča­nog su­pru­ga sa­da, ka­že, sve češ­će hva­li, jer se od­lič­no sna­šao u ulo­zi oca.

Su­pruž­ni­ci su u ko­lo­vo­zu pri­je dvi­je go­di­ne pos­ta­li ro­di­te­lji dje­voj­či­ce Ele­ne. Glu­mi­ca Sen­ka Bulić (55) u ve­zi je već ne­ko­li­ko go­di­na s 18 go­di­na mla­đim deč­kom Da­mi­rom Jo­si­po­vi­ćem (37), ali su u jav­nos­ti ri­jet­ko go­vo­ri­li o to­me. Sen­ka ne­ma ni­šta pro­tiv bra­ka, no do­sad za njim ni­je osje­ti­la po­tre­bu.

- Kon­cept bra­ka ni­je mo­ja že­lja, tu vr­stu re­gu­la­ci­je od­no­sa ni­sam sma­tra­la važ­nom. Ina­če ne vo­lim da­va­ti pre­po­ru­ke ve­za­ne uz in­tim­ne oda­bi­re lju­di - ka­že Sen­ka. Od stra­nih glu­ma­ca s naj­ve­ćom raz­li­kom u go­di­na­ma pred­nja­če su­pruž­ni­ci Bri­git­te (66) i Em­ma­nu­el Mar­con (41). Ve­za fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka i nje­go­ve uči­te­lji­ce, a kas­ni­je i su­pru­ge po­če­la je kad je nje­mu bi­lo 18. Objav­ljen je vi­de­oza­pis u ko­jem Mar­con ko­ji kao ti­nej­džer od 15 go­di­na da­je po­lju­bac nas­tav­ni­ci. Ma­cron je ta­da glu­mio u škol­skoj pred­sta­vi ko­ju je pos­tav­lja­la Bri­git­te, ta­da uda­na maj­ka tro­je dje­ce. Us­pr­kos raz­li­ci u go­di­na­ma, on je sa 16 go­di­na re­kao Bri­git­te da će ju ože­ni­ti. Kad je imao 18, po­če­li su ve­zu. Bri­git­te se u me­đu­vre­me­nu ras­ta­vi­la i par se vjen­čao 2007. go­di­ne. Una­toč to­me što ima šes­te­ro dje­ce, osme­ro unu­ča­di še­fi­ca re­ality kla­na Kar­da­shi­an-Jenner, Kris Jenner (63) na­vod­no planira di­je­te. Vo­lje­la bi da otac nje­zi­nog sed­mog djeteta bu­de nje­zin deč­ko Co­rey Gam­ble (37). Jenner je bi­la u bra­ku s Ro­ber­tom Kar­da­shi­anom ko­ji je 2003. pre­mi­nuo od ra­ka jed­nja­ka. Na­kon Ro­ber­ta svo­ju lju­bav oza­ko­ni­la je s Bru­ce­om Jen­ne­rom (68) ko­ji je pro­mje­nom spo­la pos­tao že­na. Kris je pet go­di­na u ve­zi s glaz­be­nim me­na­dže­rom Co­reyem ko­ji ra­di za me­nadž­ment pje­va­ča Jus­ti­na Bi­ebe­ra (25) i “te­žak” je oko dva­de­set mi­li­ju­na ku­na. Priyan­ka Cho­pra (37) i su­prug, Nick Jo­nas (26) ne­dav­no su pos­ta­li naj­bo­lje odje­ve­ni lju­di u 2019. u iz­bo­ru ča­so­pi­sa Pe­ople. Osim što se vo­le mod­no us­kla­di­ti, pop zvi­jez­du ne sme­ta što je nje­go­va su­pru­ga sta­ri­ja od nje­ga čak 11 go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.