RETROSPEKT­IVNA IZ­LOŽ­BA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA -

Retrospekt­ivna iz­lož­ba ka­ri­ka­tu­ra Ni­ka Ti­ta­ni­ka po­vo­dom 25 go­di­na ka­ri­je­re pod na­zi­vom ‘Kro­ni­ka hr­vat­ske glu­pos­ti’ otva­ri­la se kra­jem ruj­na u Mu­ze­ju Mi­ma­ra. Mo­ći će je se pogledati do 24. lis­to­pa­da. Nik Titanik je­di­ni je ka­ri­ka­tu­rist, vje­ro­jat­no i na ci­je­lom svi­je­tu, ko­ji dnev­no objav­lju­je dvi­je ka­ri­ka­tu­re u dnev­nim no­vi­na­ma.

PREDIN U ZA­GRE­BU Tur­ne­ja pod na­zi­vom “Zo­ran pje­va Ar­se­na”, ko­jom Zo­ran Predin i Da­mir Ku­ku­ru­zo­vić Djan­go Gro­up pro­mo­vi­ra­ju al­bum, na­kon Opa­ti­je, Ši­be­ni­ka i broj­nih dru­gih gra­do­va stiže u Zagreb 7. pro­sin­ca.

KA­ZA­LIŠ­NA MA­NI­FES­TA­CI­JA Fes­ti­val re­gi­onal­nih ka­za­li­šta Pro­log odr­žat će se u Si­sku od 9. lis­to­pa­da do 15. stu­de­no­ga, a u sklo­pu pro­gra­ma pri­ka­zat će se 13 pre­mi­jer­nih pred­sta­va re­gi­onal­nih i grad­skih ka­za­li­šta Hr­vat­ske. Fes­ti­val se u pro­tek­lih 11 go­di­na afir­mi­rao kao zna­čaj­na ka­za­liš­na ma­ni­fes­ta­ci­ja. Naj­bo­lju pred­sta­vu bi­ra pu­bli­ka i do­bit će sta­tuu ki­pa­ra Marijana Glav­ni­ka. FIL­HAR­MO­NI­JA U TRI EU­ROP­SKE ZEM­LJE Pres­tiž­na tur­ne­ja Za­gre­bač­ke fil­har­mo­ni­je u tri eu­rop­ske zem­lje - Aus­tri­ji, Njemačkoj i Švi­car­skoj, pre­dvo­đe­na sjaj­nim di­ri­gen­tom Kris­tja­nom Jär­vi­jem za­po­čet će u Za­gre­bu. Kon­cert­ni pro­gram ko­ji će fil­har­mo­ni­ča­ri pred­sta­vi­ti na tur­ne­ji naj­pri­je će iz­ves­ti pred do­ma­ćom pu­bli­kom, i to na kon­cer­tu 4.10. u sklo­pu Pla­vog cik­lu­sa u Li­sin­skom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.