Pred­sta­va o Sta­lji­nu i da­nas je ak­tu­al­na

‘Lju­bav­na pi­sma Sta­lji­nu’ pri­ka­zu­je Bul­ga­ko­va ko­ji pi­še Sta­lji­nu, no ovaj mu upor­no bra­ni umjet­nič­ko dje­lo­va­nje

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA -

Ka­za­li­šte “Pla­net Art” s hit pred­sta­vom “Lju­bav­na pi­sma Sta­lji­nu” kre­će u no­vu se­zo­nu. Prva iz­ved­ba na ras­po­re­du je u su­bo­tu 12. lis­to­pa­da u Ma­loj sce­ni.

Pet da­na kas­ni­je gos­to­vat će u Crik­ve­ni­ci. Pre­ma dje­lu Špa­njol­ca Ju­ana Mayor­ke, rad­nja je smje­šte­na u tri­de­se­te go­di­ne proš­log sto­lje­ća. U to do­ba o Jo­si­fu Vi­sa­ri­ono­vi­ču Sta­lji­nu ovi­si sud­bi­na svih umjet­ni­ka u Ru­si­ji. Ru­ski pi­sac Mi­ha­il Bul­ga­kov, au­tor slav­nog ro­ma­na ‘Maj­stor i Mar­ga­ri­ta’ pi­še dik­ta­to­ru jer mu je za­bra­nje­no iz­vo­đe­nje i objav­lji­va­nje nje­go­vih dje­la. Na­kon ne­ko­li­ko da­nas Sta­ljin ga na­zo­ve, no stva­ri se ne mi­je­nja­ju. Za­bra­nio mu je i od­la­zak iz Ru­si­je i tje­ra ga da mu pi­še pi­sma u ne­do­gled. Tra­žio ga je us­put da se ‘pri­la­go­di’, nu­dio da do­đe na lis­tu zas­luž­nih pi­sa­ca ko­ji­ma je Le­njin pre­dvi­dio di­za­nje spo­me­ni­ka u Mo­sk­vi. Bul­ga­kov na to ne pris­ta­je, a sta­nje se ne mi­je­nja, os­tao je za­bra­njen...Pred­sta­va je na ras­po­re­du od proš­le se­zo­ne, a iz­a­zva­la je veliki in­te­res jer pri­ka­zu­je si­tu­aci­ju ko­ja pod­sje­ća na aktualno sta­nje u Hr­vat­skoj. (D. Lugarić)

Fra­njo Di­jak glu­mi Bul­ga­ko­va, a Mar­ko Tor­ja­nac je Sta­ljin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.