Da­nas ima­mo 11-ero dje­ce, a 1989. ni­je bi­lo ni jed­nog

Pr­lja­vog ka­za­li­šta

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ROCK SPEKTAKL - Pi­še: TA­TJA­NA PACEK

Idemo u is­tu bir­ti­ju od 1976., ka­da su nam po­če­li to­či­ti al­ko­hol. Po­že­ni­li smo se, bend da­nas ima 11 dje­ce. Do­la­ze na kon­cer­te, slu­ša­ju nas, ka­že Jasenko Houra (59).

Vo­đa Pr­lja­va­ca se s ben­dom pro­vo­zao sta­rom je­da­na­es­ti­com. U tra­mva­ju su pro­mo­vi­ra­li ve­li­ke kon­cer­te u za­gre­bač­koj Are­ni, 18. i 19. lis­to­pa­da. Vo­zi­li su se od Du­bra­ve do Tr­ga, gdje su 1989. na­pra­vi­li spek­takl s 250.000 lju­di i vra­ti­li se na po­la­zi­šte. - Ni­sam tad imao auto. Na le­gen­dar­ni kon­cert na Tr­gu te 1989. do­šao sam tra­mva­jem, pri­sje­tio se Mla­den Bo­da­lec (60). Raz­go­va­rao je s fa­ki­ni­ma iz kvar­ta ko­ji su ta­ko­đer iš­li na kon­cert. Čes­to su se, ka­že, vo­zi­li za­jed­no. - S ve­se­ljem pam­tim te da­ne, noć­ne vož­nje iz Sa­lo­ona, ci­je­li tra­mvaj bi pje­vao “Ru­žu hr­vat­sku”, nji­ha­li bi tra­mvaj, vo­zač je znao i sta­ti. Bi­lo je kao u na­vi­jač­kom tra­mva­ju, lu­de at­mo­sfe­re - pri­sje­tio se Bo­da­lec. Ho­uri je kon­cert na Tr­gu os­tao u sje­ća­nju kao li­je­pa, ne­po­nov­lji­va ve­čer. - Ni­ti sam ika­da pri­je pro­ži­vio ne­što slič­no, ni­ti su dru­gi ima­li tak­vih tre­nu­ta­ka - ka­že i is­ti­če da je sre­tan što je svje­dok vre­me­na, u ko­je­mu je mla­dost uži­va­la, što je upoz­nao div­ne ljude jer se ba­vio glaz­bom. - Sre­tan sam što ni­sam pro­pus­tio ni je­dan dan, od dav­nih go­di­na koje smo svi ide­ali­zi­ra­li, Zveč­ke, do utak­mi­ca na koje sam išao s po­koj­nim Ten­že­rom - pri­sje­tio

se Ja­jo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.