Ti­su­će kos­ti­ma na­mu­či­lo je čak 150 glu­ma­ca

Pri­je 45 go­di­na u tek snim­lje­noj se­ri­ji U re­gis­tra­tu­ri Vlas­ta Kne­zo­vić od­bi­la je po­ka­za­ti gru­di, no re­da­telj Jo­akim Ma­ru­šić za tu je sce­nu an­ga­ži­rao ma­ne­ken­ku i do­bro na­lju­tio glu­mi­cu

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA - Pi­še: TA­TJA­NA PACEK

To je bi­lo mo­je pr­vo ve­li­ko is­tra­ži­va­nje kaj­kav­skog me­lo­sa. Ni­je to ni­ma­lo neo­bič­no jer već 30 go­di­na ov­dje ži­vim. Uvi­jek me je priv­la­čio fol­k­lor ovih kra­je­va, po­go­to­vo Po­dra­vi­ne, pa se usu­đu­jem re­ći da je to naš naj­ljep­ši me­los, go­vo­rio je Ar­sen De­dić.

Re­da­telj se­ri­je “U re­gis­tra­utri”, pre­mi­nu­li Jo­akim Ma­ru­šić htio je da mu baš po­koj­ni kan­ta­utor skla­da glazbu za se­ri­ju. De­dić je sma­trao da je Kra­pi­na us­pje­la oču­va­ti svoj iden­ti­tet i da na to­me mora us­tra­ja­ti. Kra­pi­na je, po nje­mu, bi­la jed­no od po­s­ljed­njih uto­či­šta gdje su lju­di od stru­ke mo­gli na­pi­sa­ti i pla­si­ra­ti po­pi­jev­ku, pje­smu. S de­vet epi­zo­da iz 1974., koje je emi­ti­ra­la ta­daš­nja Te­le­vi­zi­ja Zagreb, HRT se i da­nas po­no­si. Glav­nu ulogu, Ivi­ce Kič­ma­no­vi­ća, glu­mio je Ra­de Šer­be­dži­ja (73), a sil­no za­pa­že­na bi­la je i ulo­ga Žor­ža, ko­jeg je glu­mio po­koj­ni ve­li­kan Ug­lje­ša Ko­ja­di­no­vić. Us­pje­hu se­ri­je, uz glu­mač­ku eki­pu i pros­lav­lje­nog re­da­te­lja Jo­aki­ma Ma­ru­ši­ća, pri­do­ni­je­la je i tad mla­da kos­ti­mo­graf­ki­nja Van­da Ni­nić. Ko­ris­ti­la je taft, samt, čis­tu svi­lu, mus­lin, bro­kat, ma­te­ri­ja­le ko­ji su se upo­treb­lja­va­li od 1830. do 1855., u do­ba koje je tre­ba­la do­ča­ra­ti. Ma­lo je kos­ti­ma pronašla u fun­du­su HNK. Naj­te­že joj je bi­lo na­pra­vi­ti ti­su­će raz­li­či­tih kos­ti­ma, ko­li­ko ih je tre­ba­lo jer u se­ri­ji je bi­lo vi­še od 150 glu­ma­ca.

za­da­va­li su pu­no gla­vo­bo­lje glav­noj glu­mi­ci Lju­bi­ci Jo­vić (83), ko­ja u se­ri­ji glu­mi La­uru. Tre­ba­lo joj je pu­no vre­me­na da se pri­vik­ne na te ši­ro­ke ha­lji­ne, kri­no­li­ne, kor­ze­te. Do­ga­đa­lo se da u kri­no­li­ni

Upra­vo ti kostimi

ni­je mo­gla pro­ći kroz ne­ka vra­ta. Ra­de Šer­be­dži­ja ni­je imao pro­ble­ma s ho­da­njem u odje­ći iz 19. sto­lje­ća. Kostimi su mu se, re­kao je, svi­dje­li jer su se uk­lo­pi­li u ka­rak­ter Ivi­ce Kič­ma­no­vi­ća. Dok su sni­ma­li sce­nu u ko­joj Do­ri­ca do­la­zi do mla­dog Me­ce­ne, rez je tre­bao bi­ti u tre­nut­ku kad on kre­ne pre­ma njoj u na­mje­ri da je si­lu­je. Giz­da­vu Do­ri­cu igra­la je Vlas­ta Kne­zo­vić (71), a Ma­ru­šić je po­že­lio ma­lo ak­ci­je i re­kao joj: “Daj da te zgra­bi za ko­šu­lju i raz­dr­lji je”. Vlas­ta ni­je pristala i ta­da su se do­bro po­sva­đa­li. Či­ni­lo se da je re­da­telj po­pus­tio i Vlas­ta je mir­ne duš­le otiš­la na no­vo sni­ma­nje.Ta­da ju je na­zvao je­dan rad­nik, ko­ji je u eki­pi “Re­gis­tra­tu­re” ra­z­vla­čio ka­blo­ve. Re­kao joj je da je Ma­ru­šić uzeo ma­ne­ken­ku ko­ja će sni­mi­ti onu spor­nu sce­nu i po­ka­za­ti gru­di. I to u krup­no. Vlas­ta je po­lu­dje­la od mu­ke i ljut­nje. Re­da­telj je te gole gru­di do­is­ta umon­ti­rao u sce­nu, a ona za­pre­pa­šte­na i sil­no lju­ti­ta u in­ter­v­ju­ima koje je da­va­la u na­red­nom pe­ri­odu ni­je ga htje­la ni spo­me­nu­ti. U pr­ve dvi­je epi­zo­de mla­dog Ivi­cu Kić­ma­no­vi­ća glu­mio je Re­ne Me­dve­šek (56), ko­ji je ta­da imao 11 go­di­na. Ulogu je do­bio jer je bo­lje od 600 dru­gih ma­li­ša­na ko­ji su bi­li na audi­ci­ji tr­čao, pe­njao se na stol i re­ci­ti­rao pje­smi­cu. I Re­ne­ov brat Sven (54) sta­ti­rao je u se­ri­ji pa je sta­ri­jem bra­tu tad po­nos­no go­vo­rio: “I ja sam glu­mac”.

Nji­ho­vi ro­di­te­lji vi­dje­li su oglas Te­le­vi­zi­je Zagreb u ko­jem tra­že dje­ča­ka za po­tre­be no­ve se­ri­je “U Re­gis­tra­tu­ri” i upi­ta­li su Re­nea že­li li to. Ovaj je je­dva do­če­kao. Me­đu 600 ma­li­ša­na re­da­te­lje­vo oko za­dr­ža­lo se na Re­neu jer je i fi­zič­ki neo­do­lji­vo pod­sje­ćao na Ra­du Šer­be­dži­ju. Na­kon pr­ve epi­zo­de ču­li su se ko­men­ta­ri: “Do­bro je da je re­da­telj za ulogu ma­log Ivi­ce an­ga­ži­rao Šer­be­dži­ji­na si­na. Jer kad Ivi­ca odras­te, mora sli­či­ti dje­ča­ku ko­jeg smo upam­ti­li”. Već u tre­ćoj epi­zo­di Ivi­ca Kič­ma­no­vić ima 19 go­di­na, odras­tao je i igra ga Šer­be­dži­ja. Re­ne Me­dve­šek još ču­va al­bum ko­ji ga pod­sje­ća na 45 uz­bud­lji­vih da­na sni­ma­nja. Svi­dje­lo mu se što su se glum­ci po­na­ša­li nor­mal­no po­put obič­nih lju­di. Naj­vi­še je za­vo­lio Fa­bi­ja­na Šo­va­go­vi­ća i Ug­lje­šu Ko­ja­di­no­vi­ća. Kad je sni­mio svo­ju ulogu, za­mo­lio je da os­ta­ne još ne­ko­li­ko da­na. Bi­li su, na­ime, škol­ski praz­ni­ci pa je mo­gao po­ma­ga­ti oko no­še­nja rek­vi­zi­ta. Jav­ljao se na te­le­fon i pri­mao po­ru­ke za čla­no­ve eki­pe.

- Taj dje­čak je ne­vje­ro­ja­tan. Od pr­vog nov­ca ko­ji je za­ra­dio že­lio je po­čas­ti­ti eki­pu. Zbli­žio se sa svi­ma kao da je s nji­ma odras­tao - re­kao je re­da­telj Ma­ru­šić o sta­ri­jem Me­dve­še­ku. Ne­ma čla­na te­le­vi­zij­ske ili glu­mač­ke eki­pe ko­ji ni­je “iz­go­rio” u že­lji da do­ča­ra pri­ču An­te Ko­va­če­vi­ća. Za­to i je­su već na­kon pr­vog emi­ti­ra­nja na­pre­čac osvo­ji­li gle­da­te­lje ko­ji će i da­nas sa za­do­volj­stvom od­gle­da­ti kul­t­ne epi­zo­de. I uži­va­ti u ulo­ga­ma, bra­vu­ra­ma glu­mač­kih le­gen­di koje vi­še ni­su s na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.