PRA­VA EKI­PA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA -

Re­da­telj Jo­akim Ma­ru­šić, baš kao i au­tor ro­ma­na An­te Ko­va­čić, že­lio je na­gla­si­ti raz­li­ku li­ko­va sa se­la i iz gra­da

1 1) Ra­di Šer­be­dži­ji je u se­ri­ji part­ne­ri­ca bi­la Lju­bi­ca Jo­vić kao La­ura, a nje­go­vog oca Jo­ži­cu igrao je po­koj­ni do­ajen hr­vat­sko­ga glu­mi­šta Fa­bi­jan Šovagović 2) Ug­lje­ša Ko­ja­di­no­vić kao Žorž s mla­dim Ivi­com Kič­ma­no­vi­ćem ko­jeg je kao 11-go­diš­njak igrao Re­ne Me­dve­šek 3) Glu­mač­ki tan­dem: Špi­ro Gu­be­ri­na kao Ru­di­mir i Josip Bo­bi Ma­rot­ti kao Il­lus­tri­ssi­mus 4) Scena iz kul­t­ne se­ri­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.