KARLEUŠA MLAĐU KĆI NI­KU TJE­RA NA DI­JE­TU NA KO­JOJ JE I ŠERIFOVIĆ

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Sr­p­ska pje­va­či­ca Je­le­na Karleuša (41) ne­dav­no je ot­kri­la ka­ko je

Šerifović (34) kre­nu­la na di­je­tu ko­ju im je odre­di­la is­ta nu­tri­ci­onis­t­ki­nja, a sa­da je na druš­tve­nim mre­ža­ma po­di­je­li­la in­for­ma­ci­ju ka­ko je u po­hod na ‘sa­vr­še­nu li­ni­ju’ kre­nu­la i nje­zi­na mla­đa kći Ni­ka (10).

s ko­le­gi­com Ma­ri­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.