‘CR­VE­NI MAG’ BO­RIS VO­LI MAGIJU KAO I PLAS­TIČ­NE OPE­RA­CI­JE...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Bo­ris Do­mi­ni­ko­vić (27)

Ta­rot maj­stor tvr­di da je šes­to ču­lo i spo­sob­nost vi­zi­je nas­li­je­dio od ba­ke. Na­kon pu­no­ljet­nos­ti ba­ka ga je uve­la u svi­jet ma­gi­je. Na­uči­la ga je taj­ne koje se već 19 sto­lje­ća pre­no­se s ko­lje­na na ko­lje­no, a osim što ga­ta Cr­ve­ni mag ovi­san je i o hi­ja­lu­ro­nu. - Pu­nio sam us­ne, bo­re, obra­ze... - go­vo­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.