AVA IDE NA IZ­BO­RE: HTJE­LA BI UVES­TI SEK­SU­AL­NI OD­GOJ

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Ava Ka­ra­ba­tić (31) šo­ki­ra­la je sve kad je obja­vi­la da će se kan­di­di­ra­ti za predsjedni­čke iz­bo­re. Na druš­tve­noj mre­ži je ot­kri­la ka­ko že­li za­bra­ni­ti abor­tus na­kon 6. tjed­na trud­no­će, uves­ti sek­su­al­ni od­goj u ško­le, za­šti­ti­ti ži­vo­ti­nje i kaz­ni­ti ljude ko­ji ih mal­tre­ti­ra­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.