ZA SVADBU S NENADOM DA­LA JE IZDRADITI ČAK TRI VJENČANICE...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Pje­va­či­ca Ma­ja Šuput Ta­ta­ri­nov (40) ne­dav­no je ot­kri­la ka­ko je za svadbu da­la sa­ši­ti čak tri vjenčanice.

- Tre­ba­la sam je no­si­ti uju­tro na­kon vjen­ča­nja. I obuk­la sam je, no ni­je mi pa­lo na pa­met da se u njoj fo­to­gra­fi­ram, ne­go mi se pu­no bo­ljom ide­jom či­ni­lo da se s eki­pom od­mah ba­cim u ba­zen u njoj - iz­ja­vi­la je Šuput.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.