PO­NOV­NO SE OZ­LI­JE­DIO NA SNI­MA­NJU SHOWA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Dra­gan Kojić Keba (59) po­nov­no se oz­li­je­dio ti­je­kom sni­ma­nja sr­p­ske ver­zi­je showa “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to”. Ti­je­kom imi­ti­ra­nja Ja­me­sa Browna u sklo­pu showa Keba je stao na ogrom­nu za­vje­su te po­vri­je­dio des­no ra­me.

- Mis­lim da sam re­agi­rao br­že ne­go što bi Ro­nal­do - objas­nio je.

Do­ma­ća pje­va­či­ca i glu­mi­ca Se­men­te Raj­hard (28) ne­dav­no je na druš­tve­nim mre­ža­ma po­di­je­li­la sret­ne vi­jes­ti. S eko­no­mis­tom i ins­truk­to­rom ski­ja­nja Va­njom Brun­du­li­jem hr­vat­ska glu­mi­ca obja­vi­la je ka­ko če­ka dje­voj­či­cu.

- Ja­ko smo sret­ni i je­dva če­ka­mo na­šu prin­ce­zu. Sve se pos­lo­ži­lo ka­ko smo i za­miš­lja­li, čak i bo­lje od to­ga. Uži­va­mo u sva­kom tre­nut­ku kao i svi bliž­nji za­jed­no s na­ma i to me is­kre­no ve­se­li - iz­ja­vi­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.