Pje­vač sla­vi de­set go­di­na ka­ri­je­re u za­gre­bač­kom klu­bu Kre­će u tam­bu­ra­ške ‘vo­de’: Že­lim iz­ne­na­di­li obo­ža­va­te­lje

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Osje­ćam se od­lič­no, sta­ri­je,re­kao bih is­kus­ni­je. U ovih de­set go­di­na pu­no to­ga sam na­učio, oso­bi­to ka­ko funk­ci­oni­ra hr­vat­ska glaz­be­na sce­na, re­kao nam je Bo­jan Jambrošić (34).

Pje­vač is­ti­če ka­ko je is­pro­bao pu­no glaz­be­nih sti­lo­va.

- Baš me za­ni­ma što će mi do­ni­je­ti idu­ćih de­set - ka­že pop glaz­be­nik, ko­ji je ove go­di­ne obi­lje­žio de­set go­di­na dje­lo­va­nja na glaz­be­noj sce­ni, po­vo­dom če­ga će 15. stu­de­no­ga ima­ti kon­cert u za­gre­bač­kom klu­bu His­tory. Obo­ža­va­te­lji ga još po­ve­zu­ju sa showom “Hr­vat­ska tra­ži zvi­jez­du”, gdje je po­bi­je­dio, ali nje­mu to ne sme­ta. Ka­ko ka­že, ipak je to nje­gov po­če­tak ka­ri­je­re, zbog če­ga je us­pio. - Iako, no­ve ge­ne­ra­ci­je pam­te me po su­dje­lo­va­nju u ne­kim no­vim showo­vi­ma, pri­mje­ri­ce, ‘Zvi­jez­de pje­va­ju’ i ‘Ples sa zvi­jez­da­ma’. Priz­nao je da, ka­da bi opet do­bio po­ziv u show, ra­do bi pris­tao. Že­lja mu je oku­ša­ti se u ne­čem slič­nom i ste­ći is­kus­tvo.

‘Ne go­vo­ri da me znaš’ ipak je ono što me naj­vi­še obi­lje­ži­lo. Ovu pje­smu iz­vo­dim gdje god da do­đem te me po njoj pu­bli­ka naj­vi­še pam­ti - re­kao nje. Osim glaz­be­ne ka­ri­je­re, pje­va­ču do­bro ide i u scen­skim vo­da­ma, pa je ta­ko glu­mio u mno­gim mju­zik­li­ma. Bo­jan tre­nu­tač­no do­vr­ša­va tre­ći stu­dij­ski al­bum pop glaz­be.

- Me­đu­tim, pje­sma

- Na­kon to­ga iz­la­zi ne­što druk­či­je od me­ne. Pred­sta­vit ću al­bum tam­bu­ra­ške glaz­be s Tam­bu­ra­škim or­kes­trom HRT-a - ot­krio je. Sni­ma još jed­nu no­vu pje­smu, ko­ja je, ka­že, za nje­ga druk­či­jeg sti­la.

- Izvest ću je pre­mi­jer­no na kon­cer­tu. Ne bih že­lio ni­šta dru­go ot­kri­ti jer je to iz­ne­na­đe­nje. Lju­di­ma ko­ji­ma sam je do sa­da pus­tio rek­li su da im se svi­đa, ta­ko da imam do­bra oče­ki­va­nja. Svi su oče­ki­va­li ne­što ve­se­li­je od me­ne, uvi­jek su me pi­ta­li ka­ko to da pje­vam sa­mo la­ga­ni­ce. Na kon­cer­tu će uz to bi­ti i gos­ti iz­ne­na­đe­nja. Že­lim svo­jim obo­ža­va­te­lji­ma po­ka­za­ti kroz što sam sve pro­šao u ovih de­set go­di­na - za­klju­čio je. (pk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.