ZBOG GLASINA O PROSTITUCI­JI ANGAŽIRALA OD­VJET­NI­KA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Sta­nar­ka BB ku­će iz 2005. Brankica Čonda (39) tre­nu­tač­no ži­vi u Du­ba­iju. Ta­mo je radila kao mo­del, a za Story je ko­men­ti­ra­la gla­si­ne ko­je su je po­ve­zi­va­le s elit­nom pros­ti­tu­ci­jom.

- O to­me vam pos­to­ji ci­je­li slu­čaj. Jed­nom pri­li­kom su čak bi­li uklju­če­ni i od­vjet­ni­ci jer sam pla­ni­ra­la tu­ži­ti jed­nu te­le­vi­zij­sku ku­ću - iz­ja­vi­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.