PO­GLE­DAJ­TE EU­RO­PU IZ ZRA­KA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA -

Po­le­ti­te s Eu­ro­pom iz zra­ka dok Na­ti­onal Ge­ograp­hic kre­će na zrač­no pu­to­va­nje ši­rom kon­ti­nen­ta i omo­gu­ća­va spek­ta­ku­la­ran po­gled ne­ke od europ­skih kul­tur­nih i zem­ljo­pis­nih zna­me­ni­tos­ti. No­va se­ri­ja od šest di­je­lo­va, “Eu­ro­pa iz zra­ka”, pre­mi­jer­no se pri­ka­zu­je 10. stu­de­nog u 22 sa­ti na Na­ti­onal Ge­ograp­hi­cu.

OSMOSATNI FILM NA HRTU-U

Na Tre­ćem pro­gra­mu HRT-a 9. stu­de­nog od 20.45 sa­ti do čak 4.40 slje­de­ćeg ju­tra emi­ti­rat će se “Us­pa­van­ka za tu­žan mis­te­rij”, fi­li­pin­sko-sin­ga­pur­ska fan­tas­tič­na dra­ma. Film u 470 mi­nu­ta go­vo­ri o po­tra­zi za ti­je­lom An­drésa Bo­ni­fa­ci­ja, oca fi­li­pin­ske re­vo­lu­ci­je pro­tiv špa­njol­ske oku­pa­ci­je. Ured­nik fil­ma je De­an Šo­ša.

‘SVI­JET U PLAMENU’ NA EPIC DRA­MI ‘Svi­jet u plamenu’, me­đu­na­rod­na po­vi­jes­na dram­ska se­ri­ja sce­na­ris­ta Pe­te­ra Bowke­ra, ek­s­klu­ziv­no će se pri­ka­zi­va­ti na ka­na­lu Epic Dra­ma od 10. stu­de­no­ga.

CIK­LUS FIL­MO­VA QUENTINA TA­RAN­TI­NA Ti­je­kom stu­de­no­ga ka­nal TV1000 sla­vi re­da­te­lja Quentina Ta­ran­ti­na pri­ka­zu­ju­ći ne­ke od nje­go­vih naj­za­nim­lji­vi­jih ra­do­va: “Sin City”, “Ne­mi­lo­srd­ni ga­do­vi”, “Kill Bill 1” i “2” te “Pak­le­ni šund”. Osmi film Quentina Ta­ran­ti­na, “Ne­mi­lo­srd­ni ga­do­vi”, pri­ka­zat će se 11. stu­de­no­ga u 21 sat.

Pr­va se­zo­na je iz­a­zva­la broj­ne kon­tro­ver­ze zbog lez­bij­skih sce­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.