Ovak­vo­ga un­plug­ged fes­ti­va­la ne­ma nig­dje

Glaz­be bez stru­je,

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV FESTIVAL KURŠLUS - Pi­še: DA­VOR LUGARIĆ

Bit će to je­dins­tve­ni svjet­ski fes­ti­val. Pro­na­šao sam ne­što slič­no u Švi­car­skoj, ali oni ipak do­pu­šta­ju i ma­lo ‘stru­je’ svo­jim iz­vo­đa­či­ma, re­kao je Ad­mir Ću­lu­ma­re­vić.

Za­gre­bač­ki Stu­dent­ski cen­tar ugos­tit će 24-sat­ni fes­ti­val un­plug­ged glaz­be Kur­š­lus. Pu­bli­ka će na če­ti­ri po­zor­ni­ci mo­ći uži­va­ti u glaz­bi bez stru­je.

- Bit će još u sklo­pu fes­ti­va­la raz­nih pa­ne­la, ne­for­mal­nih dru­že­nja, a imat će­mo i ‘otvo­re­ni mi­kro­fon’. Ta­mo će net­ko od gos­ti­ju ili iz­vo­đa­ča mo­ći za­pje­va­ti ili za­svi­ra­ti ako mu do­đe - objas­nio je Ću­lu­ma­re­vić, pro­gram­ski di­rek­tor fes­ti­va­la.

Ina­če, un­plug­ged je po­pu­lar­ni iz­raz za glaz­bu bez stru­je, od­nos­no akus­tič­nu glaz­bu ko­ja je pu­nu pro­mo­ci­ju do­ži­vje­la po­čet­kom 90-ih. To ni­je is­klju­či­vo rock glaz­ba, iz­vo­de je broj­ni dru­gi iz­vo­đa­či ko­ji ima­ju afi­ni­te­ta pre­ma akus­tič­nim ins­tru­men­ti­ma. Pa će ta­ko bi­ti i u Za­gre­bu.

- Na­rav­no, imat će­mo

i gur­man­ski dio, na te­ra­si će bi­ti vr­hun­ske hra­ne i pi­ća - do­dao je Ću­lu­ma­re­vić. Objas­nio je i ka­ko će iz­gle­da­ti taj fes­ti­val, za ko­ji se na­da da će se “uko­ri­je­ni­ti”, od­nos­no pos­ta­ti tra­di­ci­ona­lan. Sve će, dak­le, po­če­ti u pe­tak, 29. stu­de­nog u 20 sa­ti, ta­da će bi­ti otvo­re­nje. - Kraj će, lo­gič­no, bi­ti 24 sa­ta pos­li­je. Po­či­nje­mo ži­vim svir­ka­ma, a pos­li­je do­la­zi DJ. I tra­jat će dok ima za­in­te­re­si­ra­ne pu­bli­ke, a to on­da zna po­tra­ja­ti do uju­tro. Dru­gog da­na po­či­nje­mo u 12 sa­ti nas­tu­pom El­me Bur­nić i kon­cer­tom ‘El­ma pje­va Ja­dran­ku’ s nje­zi­nih 12 pje­sa­ma - re­kao je.

Na nas­tu­pu se oče­ku­je pet­na­es­tak iz­vo­đa­ča, a sad su već nas­tu­pe po­t­vr­di­li ne­ka “ja­ka” ime­na kao što su Run­dek & Fti­če­ki, Da­mir Ku­ku­ru­zo­vić Gyp­sy Qu­ar­tet, Adam Ben Ez­ra (Iz­ra­el), Fil­mMu­sicOr­kes­tar, El­ma Bur­nić... - S ob­zi­rom na to da je ovo tek pr­vi ova­kav fes­ti­val, iz­ne­na­đu­ju­će la­ko su pris­ta­li. To je na ne­ki na­čin i kom­pli­ment na­šoj ide­ji. Ja znam da bih bez pro­ble­ma za ta­ko ne­što i tak­ve iz­vo­đa­če bez pro­ble­ma ku­pio ulaz­ni­cu - do­dao je Ću­lu­ma­re­vić. Objas­nio je i ka­ko je doš­lo do ovog fes­ti­va­la. I ka­ko su ga u vr­lo krat­kom ro­ku us­pje­li or­ga­ni­zi­ra­ti.

je lje­tos do­šao na ide­ju, a to je iz­vr­stan taj­ming jer se pok­la­pa s MTV-je­vim un­plug­ged kon­cer­ti­ma ko­ji su po­če­li pri­je tri­de­se­tak go­di­na. Do­bro je i što do­la­zi uo­či adven­ta i ve­li­kog ‘za­gri­ja­va­nja’ za fi­niš go­di­ne. On­da smo ide­ju pre­zen­ti­ra­li Da­vo­ru Ši­šma­no

- Zo­ran Pe­zo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.