Ba­le u utr­ci pro­tiv slav­nog Fer­ra­ri­ja

U ki­na sti­že film snim­ljen po is­ti­ni­toj pri­či o tros­tru­koj po­bje­di For­da, zbog ko­jeg je glu­mac mo­rao ići na di­je­tu

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KINO -

Zbog po­tre­ba sni­ma­nja mo­rao sam smr­ša­vje­ti. Ni­sam mo­gao ući u auto­mo­bil. Ta­daš­nja vo­zi­la bi­la su to­li­ko ma­la i sku­če­na, iz­ja­vio je Chris­ti­an Ba­le (45), ko­ji je smr­ša­vio ta­ko da je jed­nos­tav­no, ka­že, gla­do­vao.

Bri­tan­ski glu­mac utje­lo­vio je vo­za­ča Ke­na Mi­le­sa u fil­mu “Iza­zi­vač: Le Mans 66” ko­ji se te­me­lji na is­ti­ni­toj pri­či o bor­bi o tros­tru­koj po­bje­di For­da s mo­de­lom GT40 1966., na­kon šes­to­go­diš­nje do­mi­na­ci­je Fer­ra­ri­ja na utr­ci Le Mans.

- Mi­les je uži­vao u ži­vo­tu, vo­lio je auto­mo­bi­le i utr­ke. Za­to je bio to­li­ko stras­tven i, na kra­ju kra­je­va, za­to je i po­bi­je­dio - iz­ja­vio je Ba­le. Nje­mu se u fil­mu pri­dru­žio i Matt Da­mon (49), ko­ji glu­mi kons­truk­to­ra Car­roll Shel­by, ko­ji je bio spe­ci­ja­li­zi­ran za tr­ka­će auto­mo­bi­le. - Pro­ma­trao sam snim­ke i upoz­na­vao nje­gov lik sa­mo ka­ko bi shva­tio ka­ko ra­di svoj po­sao to­li­ko do­bro - objas­nio je Da­mon, a po­seb­no ga je odu­še­vio od­nos ko­ji je ra­zvio s Ba­le­om u fil­mu. Za “iz­a­zi­va­ča Le Man­sa” ulo­ži­li su čak 96 mi­li­ju­na do­la­ra, od­nos­no 625 mi­li­ju­na ku­na.

- Fox je ri­ski­rao s ob­zi­rom na to da je u film ulo­že­na ve­li­ka svo­ta nov­ca, ali uvje­ren sam da će se is­pla­ti­ti - za­klju­čio je ame­rič­ki re­da­telj Ja­mes Man­gold (55). U fil­mu još glu­me Ca­itri­ona Bal­fe, Jon Bern­t­hal i Josh Lu­cas, a u do­ma­ća ki­na sti­že 15. stu­de­nog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.