GERARD BUTLER BOGOVI EGIPTA

RTL, 20:00, NE­DJE­LJA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉ TJEDAN TV -

Mla­di lo­pov Bek i nje­go­va dje­voj­ka Zaya pri­sus­tvu­ju kru­nid­bi Ho­ru­sa. Ti­je­kom ce­re­mo­ni­je Ozi­ri­sa ubi­je lju­bo­mor­ni brat Set, ko­ji za­uz­me pri­jes­to­lje i obja­vi no­vu vla­da­vi­nu u ko­joj mr­tvi mo­ra­ju pla­ti­ti bo­gat­stvom ako že­le pri­je­ći u za­grob­ni ži­vot, dok su Ho­ru­su uk­lo­nje­ne oči, iz­vor nje­go­ve mo­ći te je uma­lo ubi­jen. Ho­ru­so­va lju­bav Hat­hor mo­li Se­ta da ga po­šte­di te Ho­ru­sa po­ša­lju u pro­gons­tvo u za­mje­nu za pre­da­ju či­ta­vog Egipta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.