STEVEN SEAGAL ČUVAR

NO­VA TV, 23:55, PO­NE­DJE­LJAK

24sata - Cafe 24 - - CAFÉ TJEDAN TV -

HTV 1, 22:05, SUBOTA

Mol­ly (K. Hud­son) i Carl Pe­ter­son (M. Dil­lon) za­ljub­lje­ni su i sret­ni. Sve u nji­ho­vu ži­vo­tu je sa­vr­še­no: Carl ima do­bru ka­ri­je­ru i pla­ću u po­du­ze­ću Mol­lyna oca, ima­ju li­je­pu ku­ću i do­volj­no nov­ca, sla­žu se u sve­mu. Je­di­ni oblak ko­ji se na­dvi­ja nad ne­po­mu­će­nu ve­dri­nu bit će “pe­gu­las­ti” Du­pree (O. Wil­son), Car­lov naj­bo­lji pri­ja­telj, ko­ji zbog nji­ho­va vjen­ča­nja os­ta­je bez pos­la i bez sta­na. Ka­ko pri­ja­te­lju tre­ba po­mo­ći u ne­vo­lji, Carl ga pri­ma u ku­ću. Me­đu­tim, Du­pree os­ta­je pu­no du­lje ne­go što su oni mis­li­li... Ovu za­bav­nu ko­me­di­ju re­ži­ra­la su bra­ća An­t­hony i Joe Ru­sso, a u glav­noj ulo­zi je Ka­te Hud­son poz­na­ta po ulo­ga­ma u ro­man­tič­nim ko­me­di­ja­ma. Pr­va zna­čaj­na ulo­ga bi­la joj je ona u fil­mu “Ko­rak do sla­ve” iz 2000. go­di­ne, za ko­ju je no­mi­ni­ra­na za Os­car, a do­bi­la je Zlat­ni glo­bus. Po­pu­la­ri­zi­ra­li su je fil­mo­vi po­put “Ka­ko se ri­je­ši­ti fra­je­ra u 10 da­na” i “Ni­je zla­to sve što si­ja”.

Is­kus­ni sta­ri­ji po­li­ca­jac Ro­land Sa­lin­ger i nje­gov part­ner Tre­vor upa­da­ju u stan gdje ne­ko­li­ci­na kri­mi­na­la­ca pa­ki­ra go­le­me svež­nje­ve do­la­ra. U puc­nja­vi gi­nu svi kri­mi­nal­ci i Tre­vor pred­lo­ži Ro­lan­du da uz­mu tor­bu s dva mi­li­ju­na do­la­ra - to nit­ko ne­će pri­mi­je­ti­ti, ne­ma svje­do­ka.

Ro­land od­bi­je jer je on po­šten te iz­a­zo­ve gnjev svo­ga part­ne­ra ko­ji u nje­ga is­pu­ca ne­ko­li­ko me­ta­ka i tor­bu s dva mi­li­ju­na uba­ci u kon­tej­ner sa sme­ćem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.