BUS 657

FILM RTL 2 20:00

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 9. 11. -

Lu­ke Va­ugh (Jef­frey De­an Mor­gan) ra­di u ca­si­nu u vlas­niš­tvu The Po­pea (Ro­bert De Ni­ro). Svu svo­ju za­ra­du da­je za li­je­če­nje bo­les­ne kće­ri, no nje­go­va pla­ća ni­je do­volj­na za pod­mi­re­nje bol­nič­kih ra­ču­na, ko­ji na na­pla­tu do­la­ze slje­de­ći pe­tak te on sa­da očaj­nič­ki tre­ba 300 000 do­la­ra. Po­pe od­bi­ja nje­go­vu mol­bu za po­sud­bom te ga čak i ot­pus­ti, a nje­go­va des­na ru­ka, Dog (Mor­ris Ches­t­nut), pre­tu­če Va­ug­ha jer se usu­dio pro­tes­ti­ra­ti. No Va­ug­hu pri­đe Cox (Da­ve Ba­utis­ta) s pri­čom i pla­nom pljač­ke ca­si­na jer iona­ko ca­si­no taj no­vac pe­re za ma­fi­ju.

★★★ ★★ ŽANR: KRIM. TRILER, 2015., SAD REŽIJA: SCOTT MANN

ULO­GE: RO­BERT DE NI­RO, JEF­FREY DE­AN MOR­GAN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.