NA­CI­ONAL­NO BLA­GO: KNJI­GA...

FILM RTL 22:00

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 9. 11. -

Na­kon za­pa­nju­ju­ćeg ot­kri­ća tem­plar­skog bla­ga, Ben Ga­tes je pos­tao naj­poz­na­ti­ji svjet­ski lo­vac na iz­gub­lje­na bla­ga. Za­jed­no s ocem, pro­fe­so­rom Pa­tric­kom Ga­te­som, ot­kri­je stra­ni­ce dnev­ni­ka Lin­col­no­vog ubo­ji­ce, Joh­na Wil­ke­sa Bo­ot­ha. Iako je dnev­nik pro­na­đen na Bo­ot­ho­vom ti­je­lu, ove stra­ni­ce su do sa­da bi­le iz­gub­lje­ne. Na ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje Be­na i Pa­tric­ka, te is­te stra­ni­ce dnev­ni­ka upli­ću nji­ho­vog pret­ka, Tho­ma­sa Ga­te­sa u uro­tu i Lin­col­no­vu lik­vi­da­ci­ju.

ŽANR: AVANTURA, 2007., SAD REŽIJA: IJON

★★★ ★★ TURTELTAUB ULO­GE: NI­CO­LAS CAGE, JON VOIGHT ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.