KILL BILL 2

FILM HTV 1 00:42

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 9. 11. -

Pri­sje­ća­ju­ći se sret­nog da­na ka­da je uvjež­ba­va­la svo­je sko­raš­nje cr­k­ve­no vjen­ča­nje, ne­vjes­ta (U. Thur­man), ne­ka­daš­nja us­pješ­na pla­će­na ubo­ji­ca, ne že­li odus­ta­ti od na­uma da ubi­je pre­os­ta­la tri čla­na ban­de ko­ji su ju ti­je­kom ge­ne­ral­ne pro­be vjen­ča­nja uma­lo ubili. Bit će to te­ška za­da­ća, s ob­zi­rom da se ra­di o jed­na­ko is­tre­ni­ra­nim pro­fe­si­onal­ci­ma, i s ob­zi­rom da oni oče­ku­ju nje­zin sko­raš­nji do­la­zak.

★★★ ★★ ŽANR: AK­CI­JA, 2004., SAD REŽIJA: QUENTIN

TARANTINO ULO­GE: UMA THUR­MAN, DARYL HAN­NAH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.