FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SUBOTA, 9. 11. PROGRAM - -

HBO

09:30 Ze­le­na knji­ga: Vo­dič za ži­vot 11:35 Hor­ton 13:00 Osje­ćam se li­je­pa 14:50 Če­ti­ri pe­ra 16:55 Film­ske zvi­jez­de ži­ve vječ­no 18:40 Zvon­či­ca i ču­do­vi­šte iz Nig­dje­zem­ske 20:00 Po­vra­tak Mary Pop­pins 22:10 Ze­le­na knji­ga: Vo­dič za ži­vot 00:15 Hol­lywo­od­land

HBO 2

06:00 Rio 2 07:40 Bo­žić­ni bis 09:05 Knji­ga ži­vo­ta 10:40 Ka­ko se ri­je­ši­ti še­fa 2 12:25 Al­fa 14:00 Ora­šar i če­ti­ri kra­ljev­s­tva 15:40 Chris­top­her Ro­bin 17:25 Hol­mes i Wat­son 19:00 Tra­ga­nje 20:45 Bi­je­lac Rick 22:35 Gos­po­đa Flet­c­her 23:05 Ču­va­ri 00:05 Slen­der Man 01:35 Tra­ga­nje

CINESTAR TV

08:00 Alp­ha i Ome­ga 09:45 Fak ju, ško­lo! 11:50 Stre­et­dan­ce 2 13:30 Ve­li­ke oči 15:25 Što že­ne vo­le 17:45 Chef 19:25 Do­go­di­lo se na Man­hat­ta­nu 21:20 Bok­sač 23:25 Vri­sak 4 01:25 Čuvar za­ko­na, 2011, ko­me­di­ja, triler, Irska

FOX CRI­ME

11:15 Umor­stva u Mid­so­me­ru 13:20 Agat­ha Ra­isin 14:30 Otac Brown 15:30 Ga­do­vi Pi­zzo­fal­co­nea 17:45 Umor­stva u Mid­so­me­ru 19:55 Agat­ha Ra­isin 21:05 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 22:00 Har­row 23:15 Ca­in

CINEMAX

09:25 Moj laž­ni muž 11:20 U glaz­bi je spas 12:55 Ru­ben Bran­dt, ko­lek­ci­onar 14:30 Ed Wo­od 16:35 Bi­ti za­ljub­ljen 18:20 Su­pru­ga 20:00 Uhva­ti­te ma­lo­ga 21:00 CIA u Ber­li­nu III 21:50 Me­tal­ci na pu­to­va­nju 23:25 Bit će kr­vi

FOX LI­FE

13:55 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 14:20 Uvod u ana­to­mi­ju 15:15 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 16:10 To smo mi 17:05 Ho­tel Grand 18:00 Spe­ci­ja­li­zant 19:00 Zgra­da Vil­la­ge 20:00 Juž­njač­ko sr­ce 22:00 Ško­la za pa­ro­ve 23:50 Sa­nja­re­nje 00:45 To smo mi

PICKBOX TV

12:55 Ri­vi­je­ra 14:20 Po­vra­tak u ži­vot 15:30 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:00 Pra­va uboj­stva: Mis­te­rij Au­ro­re Te­agar­den 18:25 Spasi me 20:00 Od­met­ni­ci iz Baytowna 21:35 Mo­na Li­sa 23:15 Dru­ga stra­na no­go­me­ta

TV 1000

07:55 Co­un­try u sr­cu 09:50 Svje­tlo da­na 11:40 Ra­zve­di me, za­ve­di me 13:20 Po­gled s ne­ba 14:45 Me­đu sje­na­ma 16:10 Dan­te­ov vrh 18:00 King Kong 21:00 Pak­le­ni šund 23:30 Tra­žen 01:15 Vo­de­ni svi­jet 03:30 U pra­vo vri­je­me 05:15 Svje­tlo da­na

KI­NO TV

06:00 Ko­li­ba u šu­mi 08:00 Lo­še druš­tvo 10:05 Prin­ce­za i po­ni 12:00 Tru­man 14:00 Mar­jo­rie Pri­me 16:00 Ži­vot i smrt Da­na El­do­na 18:10 Pod pri­ti­skom 20:15 Da­va­telj 22:00 Uboj­stvo sve­tog je­le­na 00:05 Do­bre sta­re or­gi­je 02:00 Pod pri­ti­skom 04:00 Da­va­telj

FILM CINEMAX 23:25

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.