FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NEDJELJA, 10. 11. PROGRAM - -

HBO

08:40 Zvon­či­ca i ču­do­vi­šte iz Nig­dje­zem­ske 10:00 Dje­voj­ke s ka­len­da­ra 11:45 Spi­der-Man: No­vi svi­jet 13:40 Po­vra­tak Mary Pop­pins 15:50 X-Men po­če­tak: Wol­ve­ri­ne 17:40 Igrač broj 1 20:00 Ka­pe­ta­ni­ca Mar­vel 22:05 Ču­va­ri, ep. 3 23:05 De­ad­po­ol 2

HBO 2

06:55 Chris­top­her Ro­bin 08:40 Bo­žić u pa­la­či 10:05 Ralph ru­ši In­ter­net 12:00 Dap­h­ne i Vel­ma 13:15 Bi­je­lac Rick 15:05 Put ku­ći jed­nog psa 16:40 Ali­sa u zem­lji ču­de­sa 18:30 Cr­na Da­ma Iz­vo­di Ske­če­ve 19:00 Su­per mur­ja­ci 2 20:40 Su­per­fly 22:35 Pre­da­tor: Evo­lu­ci­ja 00:20 So­ba 104

CINESTAR TV

08:00 Zam­be­zi­ja 09:35 Chef 11:15 Stju­ar­de­se le­te u ne­bo 12:55 Do­go­di­lo se na Man­hat­ta­nu 14:55 Bok­sač 17:05 Char­li­jev svi­jet 19:00 Po­noć u Pa­ri­zu 20:45 Car­los, 1. dio 22:40 Car­los, 2. dio 00:45 Car­los, 3. dio

FOX CRI­ME

11:15 Umor­stva u Mid­so­me­ru 13:20 Agat­ha Ra­isin 14:20 Dvo­jac 15:30 Ga­do­vi Pi­zzo­fal­co­nea 17:45 Umor­stva u Mid­so­me­ru 19:55 Agat­ha Ra­isin 21:05 Ži­vot mi je uboj­stvo 22:00 Mis­te­ri­ji dr. Bla­kea

CINEMAX

06:00 Bra­ća Grimm 08:00 Ne­mo­gu­ća mi­si­ja 09:50 Po­lu­mjer 11:20 Me­na­she 12:45 Me­tal­ci na pu­to­va­nju 14:15 Na­tje­ra­va­ju­ći Amy 16:10 Bra­ća Grimm 18:10 Ne­mo­gu­ća mi­si­ja 20:00 Miss Ba­la 21:45 Po­s­lje­di­ce 23:20 Plej­mej­ker

FOX LI­FE

08:25 Spe­ci­ja­li­zant 09:20 Ško­la za pa­ro­ve 11:10 Juž­njač­ko sr­ce 12:00 Mi­ris že­ne 15:15 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 16:10 Mla­đa 17:05 Odvaž­ne 18:00 Spe­ci­ja­li­zant 20:00 Juž­njač­ko sr­ce 22:00 Ško­la za pa­ro­ve 23:50 Sma­rag­d­ni Grad 00:45 To smo mi

PICKBOX TV

12:30 Ri­vi­je­ra 13:15 Is­ti­na o slu­ča­ju Har­ryja Qu­eber­ta 14:45 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 16:55 Tri spa­va­će so­be, je­dan leš: Mis­te­rij Au­ro­re Te­agar­den 18:20 Spasi me 20:00 Ime ru­že 22:05 Ka­os sud­bi­ne 23:35 Dru­ga stra­na no­go­me­ta

TV 1000

07:05 Iz­miš­lje­ni zlo­čin 08:50 Ne­bo u lis­to­pa­du 10:35 Slu­čaj­ni pred­sjed­nik 12:25 Ro­di­te­lji 14:25 Blizanci 16:10 Os­ta­ni uz me­ne 17:40 Dje­čak u pru­gas­toj pi­dža­mi 19:10 Bil­ly El­li­ot 21:00 Za­ljub­lje­ni Sha­kes­pe­are 23:00 Be­an... Film vr­hun­ske ka­tas­tro­fe 00:30 Milk 02:35 Aug­gie Ro­se 04:20 Sin City

KI­NO TV

06:00 Do­bre sta­re or­gi­je 08:00 Uboj­stvo sve­tog je­le­na 10:05 Cr­ve­ni pas 12:00 Mar­gu­eri­te 14:10 Ba­ka na le­du 16:00 Taj­no pi­smo 18:00 Ču­va­ri­ca 20:15 Nes­ta­nak Ele­anor Rig­by 22:05 Sre­tan kraj 00:00 Mu­čen 02:00 Ču­va­ri­ca

FILM HBO 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.